Forest livig - community rooted in the natural processes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
In this thesis I study architecture arising from the landscape. The thesis comprises of a theoretical section covering the theme and an applied design of a housing area 1000 inhabitants in close vicinity of the city of Mikkeli. The site in Mikkeli, Riutta, is an area of100 hectares of un-built forested land situated 5 kilometres to the North from the city centre. I approach the theme of ecological sustainability in a community through the following three factors; land use, energy and traffic. In Riutta's case the location of the area outside the dense city structure sets a challenge. Can the low density and the spreading of the urban structure be compensated with the advantages achieved by Riutta's strong connection with nature? Riutta's diverse landscape forms a basis for a community structure aiming at life in symbiosis with nature. The theoretical study has two sections. First, through reference projects, I illustrate design principles linking architecture with nature. These include adjusting housing solutions to varying slopes, drawing geometrical order from natural forms, the careful study of the site's existing conditions and life in relation with the surrounding landscape. Second, I focus on how to join human habitats with the interconnected natural processes. I look into water, climate, vegetation and animals. By understanding the flow of water and its circulation process we can conserve the conditions that sustain the local ecosystems. By increasing our understanding of the living systems surrounding us we can build more sustainable cities. Practical applications of these principles include natural treatment of storm waters and passives ways of adjusting our local climate. Imitating and advancing the natural processes can save us both money and carbon emissions. I also look into the educational aspects of environmental urban design and the prospects of affecting the way we live through increasing environmental awareness by design. The urban structure of Riutta area is based on conserving the natural forests as a living part of the community. Through an analysis of the landscape the housing blocks are set onto the sunny slopes. The housing streets alternate with wedges of forested land. There are three different types of housing blocks which derive their form and organization from the sloping of the landscape. In between these the forest ecosystem continues its journey through the different stages of succession while serving the local inhabitants with an abundance of ecosystem services. In Riutta architecture forms a porous border between the reality of man and nature. Each dwelling, made with local wood, opens both to the nature and to the housing street setting the scene for social activity. The local climate and landscape as a basis for design lead towards a new kind of vernacular architecture. Local housing typologies build the identity of a community and create a unique aesthetics. Incorporating the natural processes into the functions of an area while making them visible can advance ecological sustainability and sustain the inhabitants' relationship with nature.

Diplomityöni käsittelee maiseman luonteesta nousevaa suunnittelua. Tutkin työssäni luonnon prosesseihin ja maaston muotoihin sitoutuvaa arkkitehtuuria Mikkelin Riutan noin 1000 asukkaan asuinaluesuunnitelman kautta. Suunnittelualueena Riutta kattaa 100 hehtaaria rakentamatonta metsämaata 5 km päässä Mikkelin keskustasta, kaupunkirakenteen laitamilla. Työssä käsittelen ekologisesti kestävän yhdyskunnan tavoitetta kolmijaon kautta: kaavaratkaisu, energia, liikenne. Riutan alue on kestävyyden kannalta ongelmallinen, silla sen sijainti Mikkelin tiiviisti rakennetun keskustan ulkopuolella aikaansaa yhdyskuntarakenteen hajaantumista. Kompensoin yhdyskunnan tiiviyttä maisemalähtöisellä suunnittelulla. Suunnitelmani lähtökohdaksi nousee Riutan alueen monimuotoinen luonto. Tavoitteenani on maiseman muotoja ja luonnon prosesseja hyödyntäen suunnitella asuinalue, joka ylläpitää asukkaiden luontosuhdetta sekä henkisellä että toiminnallisella tasolla. Työ koostuu suunnitteluratkaisujani pohjustavasta teoreettisesta osasta ja aluesuunnitelmaa kuvaavasta osiosta. Esimerkkikohteiden kautta käsittelen luontosuhdetta korostavia suunnitteluperiaatteita. Esiin nousevat erilaisiin maastonkohtiin sovitetut asumisratkaisut, luonnon muotokielen abstrahoiminen geometrian keinoin, maiseman ymmärrys perustana suunnittelulle sekä asuminen vuorovaikutuksessa ympäröivän luonnon kanssa. Seuraavaksi käsittelen arkkitehtuurin luontosuhdetta käytännöllisemmältä kannalta. Tutkin tapoja tuoda ympäristössämme vaikuttavat luonnon prosessit osaksi elävää asuinympäristöä. Tarkastelen pienilmastoa, vedenkiertoa, kasvillisuuttaja eläimiä osana elinympäristöämme. Ymmärtämällä esimerkiksi veden kiertokulkuun ja pienilmastoon vaikuttavia tekijöitä, voimme säilyttää rakennetuilla alueilla alkuperäisen kasvillisuuden ja eläinten elinolosuhteet. Samalla voimme rakentaa ekologisesti kestävämpiä kaupunkiympäristöjä käsittelemällä hulevedet luontaisesti ja muokkaamalla pienilmastoa suotuisaksi passiivisin keinoin. Luonnon prosessien imitoiminen ja edistäminen säästää kustannuksia alueen ylläpidossa. Käsittelen myös alueen toiminnan pedagogista vaikutusta asukkaiden ympäristötietoisuuteen sekä luonnonläheisen elämäntavan vaikutuksia alueen ekologiseen kestävyyteen. Riutan aluesuunnitelma perustuu luonnonmetsän säilyttämiseen osana Riutan asuinaluetta. Maisema-analyysin perusteella paikannettuihin aurinkoisiin rinteisiin sijoittuvat tiiviisti rakennetut asuinkorttelit vuorottelevat metsävyöhykkeiden kanssa. Maastonmuotoihin perustuvia korttelityyppejä on kolme: lakialueelle ja tasamaalle soveltuva kehäkortteli, sekä loivaan ja jyrkkään rinteeseen asettuvat polveilevat pihakatukorttelit. Näiden välissä metsän ekosysteemi jatkaa luontaista kehitystään, tarjoten asukkaille lukuisia ekosysteemipalveluita. Riutassa arkkitehtuuri muodostaa huokoisen rajan ihmisen maailman ja luonnon välille. Suunnittelun perustaminen maiseman erityispiirteisiin ja luonnon prosessien toimintaan vie kohti uutta paikallista arkkitehtuuria. Aluekohtaiset tyyppitalot rakentavat alueen identiteettiä ja luovat omaleimaista estetiikkaa. Luonnon kiertokulkujen hyödyntäminen ja tuominen näkyväksi osaksi asuinalueen toimintaa auttaa pienentämään ilmastopäästöjä ja ylläpitää asukkaiden luontosuhdetta.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
Lylykangas, Kimmo
Keywords
natural process, luontosuhde, housing design, maisema, ecological sustainability, ekologinen kestävyys, landscape, luonnon prosessit, asuntoarkkitehtuuri
Other note
Citation