Suntin käyttö virta-anturina raskaissa työkonesähkökäytöissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-16
Department
Major/Subject
Sähkökäytöt
Mcode
S3016
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
85+5
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan suntin käyttöä virta-anturina raskaiden työkoneiden suuri-virtaisissa tasasähkömuuttajissa ja vaihto- ja tasasuuntaajissa. Tutkittavassa suntissa on kaksi eri mittauselektroniikkapiiriä, joiden suorituskykyä verrataan kompensoimat-tomaan Hall-anturiin. Työn teoriaosuudessa esitellään Hall-anturien ja suntin toiminta-periaatteet. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään virtatiedon käyttöä muun muassa moottorisäädössä. Työssä esitellään myös virta-anturien epäideaalisuuksia ja niiden vaikutuksia tahtikoneen momenttisäätöön. Mittaustulosten perusteella Hall-anturi on hieman sunttia parempi staattisessa suorituskyvyssä, mutta suntin staattinen suoritus-kyky on kuitenkin hyvä. Hall-anturi toimii hyvin myös dynaamisissa mittauksissa. Suntin dynaaminen suorituskyky on huono testatuissa dynaamisissa tilanteissa, mutta ilman lisätutkimuksia ei voida lopullisesti todeta dynaamisen suorituskyvyn olevan huono. Suntti vaikuttaa kuitenkin siltä, että siinä on jatkokehityspotentiaalia. Mittaukset tehtiin laboratorio-olosuhteissa. Tämä työ ei ota kantaa anturien toiminnasta todellisen tehoelektroniikkamoduulin häiriöisessä ympäristössä.

This thesis investigates using a shunt resistor as a current transducer in the DC-DC converters, rectifiers and inverters of high-current heavy-duty mobile machine drives. There are two different measurement electronic circuits attached to the shunt. The performance of the shunt and these circuits are compared with an open-loop Hall sensor. This thesis describes the operating principle of Hall sensors and current shunts. In addition, the use of measured current in e.g. motor control is discussed. Moreover, this thesis discusses the non-idealities of current sensors and their effects on the torque control of synchronous machines. The measurements indicate that the Hall sensor is slightly better than the shunt in the static performance measurements. However, the shunt is almost as good as the Hall sensor. The Hall sensor performs well in the dynamic measurements. On the contrary, the performance of the shunt is poor. However, additional measurements are needed to confirm this. Anyhow, the shunt seems to be a potential current sensor for further development. All measurements were done in laboratory conditions. Therefore, this thesis does not investigate the performance of the current transducers in a true environment, which is a power electronic module where there are severe electromagnetic interferences.
Description
Supervisor
Hinkkanen, Marko
Thesis advisor
Friman, Aarne
Keywords
automotive drive, ajoneuvosähkökäyttö
Citation