Planned continuity: Design of sustainable clothing service concept

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
The Master's thesis "Planned Continuity: Design of Sustainable Clothing Service Concept" is an experimental design case that proposes service-led approach towards sustainable fashion and clothing. The main objective is to design a service-based clothing concept that would help to maintain satisfying person-product relationships and consequently extend garment life cycles. The thesis can be classified as production-based thesis and it is divided in two equally important parts: theoretical portion and concept development process. The research methods cover literature review and focus group interviews. The theoretical portion focuses on describing sustainable design strategies that have been suggested in favour of product longevity and sustainable consumption. The strategies include product-service systems (PSS), emotional durability, transformability, modular design and participatory design. The concept development rests upon the theoretical findings on the above-mentioned design strategies and focus group interviews. Different steps of the concept development process are described before the final clothing service concept. Furthermore, four modular garments are designed and produced to illustrate how the new concept could actually work in practice. The final clothing service concept embodies a creative design solution where garment life cycle is planned in advance with in-built continuity. The concept includes of a small set of customizable modular garments that in tandem with reassembly service enable more meaningful person-product relationships. Consumer feedback gathered through one focus group interview suggests that the combination of modular garment structure and additional reassembly service may considerably lengthen garment life cycle while still providing satisfaction of a newly bought garment. The thesis questions the traditional way how garments are designed, produced and consumed. What is finally proposed is an alternative design practice that may fulfil consumer needs more responsibly compared to the practices in the current fashion system.

Maisterin opinnäyte "Suunniteltu jatkuvuus: Kestävän vaatetuspalvelukonseptin suunnittelu" on luova tutkielma, joka esittelee palvelulähtöistä ajattelutapaa kestävän muodin ja vaatetuksen kontekstissa. Työn tavoitteena on kehittää palvelulähtöinen vaatetuskonsepti, joka auttaisi ylläpitämään kuluttajan tuotetyytyväisyyttä ja näin ollen pidentämään vaatteen elinkaarta. Opinnäyte koostuu tutkimuksellisesta sekä produktiivisesta osuudesta. Käytettyjä tutkimusmenetelmiä ovat kirjallisuuskatsaus sekä fokusryhmähaastattelut. Kirjallisuuskatsaus keskittyy kuvailemaan design-strategioita, joiden on arvioitu pidentävän tuotteen käyttöikää ja rohkaisevan kestävämpään kuluttamiseen. Kyseisiin strategioihin lukeutuvat tuote-palvelujärjestelmät, tunnetason kestävyys, muunneltavuus, modulaarinen suunnittelu sekä osallistava suunnittelu. Työn tavoite konkretisoituu produktiivisessa suunnitteluosuudessa. Edellä mainitut design-strategiat sekä fokusryhmähaastattelut muodostavat pohjan uudenlaiselle vaatetuspalvelu-konseptille. Produktiivinen osuus esittelee konseptin ja sen suunnittelun eri vaiheet. Tämä pitää sisällään neljän modulaarisen vaatteen suunnittelun ja toteutuksen. Vaatteiden tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka uusi vaatetuspalvelukonsepti voisi käytännössä toimia. Tuloksena on luova muotoiluratkaisu, jossa vaatteen elinkaari on pyritty suunnittelemaan ennalta käsin. Vaatetuspalvelun olennaisena osana on modulaarinen kustomoitava vaate ja siihen liitettävä muokkauspalvelu. Fokusryhmähaastattelun kautta kerätyn palautteen perusteella modulaarisen vaatteen rakenne ja muokkauspalvelu voivat rohkaista kuluttajaa käyttämään vaatetta pidempään tuottaen samalla uutuusarvoa, mikä pidentää vaatteen elinkaarta merkittävästi. Maisterin opinnäyte kyseenalaistaa perinteistä tapaa suunnitella, tuottaa ja kuluttaa vaatteita. Työ esittelee vaihtoehtoisen toimintamallin, jonka kautta kuluttajan tarpeita on mahdollista lähestyä vastuullisemmin verrattuna nykyisiin vaateteollisuuden toimintatapoihin.
Description
Supervisor
Hirvonen, Pirjo
Thesis advisor
Niinimäki, Kirsi
Mettinen, Hannamari
Keywords
clothing service, garment life cycle, product satisfaction, sustainable clothing, sustainable consumption, design strategy, product-service system (PSS), service design, transformability, modular design, participatory design, customization, vaatetuspalvelu, vaatteen elinkaari, tuotetyytyväisyys, kestävä vaatetus, kestävä kulutus, design-strategia, tuote-palvelujärjestelmä, palvelumuotoilu, muunneltavuus, modulaarinen suunnittelu, osallistava suunnittelu, kustomointi
Citation