Constructs of power in crisis management missions. A reflective journey on the understandings and experiences of Finnish experts

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorSawhney, Nitin
dc.contributor.authorDahm, Martina
dc.contributor.departmentmuofi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorJalas, Mikko
dc.date.accessioned2021-06-21T09:48:26Z
dc.date.available2021-06-21T09:48:26Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractHuman interaction creates forms of power that establish themselves in theories and practices, becoming self-evident truths and norms with time. These might intentionally or unintentionally maintain certain power structures that in turn foster inequalities. From a crisis management perspective, power can be seen both as a hindrance and an opportunity of cooperation for peace. Crises and conflicts often erupt from complex interplay of power between actors and their interests. Simultaneously, international organisations use their authorised power to engage in conflicts to resolve them, often through crisis management and peacebuilding missions. In these missions, experts from different backgrounds are brought together to collaborate in the midst of entangled power dynamics. In this study, power is investigated from the perspective of Finnish experts in crisis management. There is a lack of research on practitioners' understandings and experiences of power. This thesis aims to illustrate power that is present in missions. This is also a personal reflection of the researcher to enhance her understanding of power and how to overcome situations where inequalities are involuntarily reinforced due to existing power structures. The study is a collaboration with the Crisis Management Centre Finland and the outcome of the thesis is created together with the institution. The research framework is built around critical theories (intersectionality, reflective practice, decolonised and respectful design) and participatory action research to engage the researcher and participants in depth to the unpacking of power and collect data that can be applied in the field of crisis management. Methods such as interviews, workshops, storytelling and mapping have been used. The researcher strives to showcase an alternative approach to design and encourages design practitioners to explore their capabilities beyond their own field. The findings indicate complex interrelations of several constructs of power when experts are working with their colleagues in mission. Five constructs of power were highlighted: power as agency, position, responsibility, purpose and knowledge. Furthermore, the manifestations of power were connected with the individual qualities of experts, their attitude and capabilities. Reflective practice was acknowledged as a significant tool to support learning and self-development. Thus, the outcome proposed in this thesis is a concept of a reflective game to enhance these skills of experts. By visualising the power dynamics and fostering reflection, the researcher suggests that power and its underlying norms and truths should be critically examined in order to foster cooperation, equality and sustainable peace in crisis management.en
dc.description.abstractVäxelverkan mellan människor skapar makt i olika former som etablerar sig i teori och praxis. Med tiden blir dessa former av makt självklara sanningar och normer. De kan avsiktligt eller oavsiktligt upprätthålla vissa slags maktstrukturer som i sin tur främjar ojämlikheter. Från ett krishanteringsperspektiv kan makt ses både som problematiskt och gynnande i samarbete för fred. Kriser och konflikter bryter ofta fram i komplexa sammanlänkningar av makt mellan aktörer och deras intressen. Samtidigt använder internationella organisationer sin maktbehörighet för att engagera sig och lösa konflikter, ofta genom krishanterings- och fredsbyggareuppdrag. I dessa uppdrag möts experter med olika bakgrund för att samarbeta mitt ibland sammanslingrade dynamiker av makt. I denna studie utforskas makt utifrån finska krishanteringsexperters perspektiv. Det finns brist på forskning som fokuserar på experters förståelser och upplevelser av makt. Den här avhandlingen har som avsikt att åskådliggöra makt som är närvarande under uppdrag. Det här är även en personlig reflektion för forskaren för att förbättra hennes förståelse av makt och bemästra situationer av makt där ojämlikheter förstärks oavsiktligt genom existerande maktstrukturer. Den här studien har gjorts i samarbete med Krishanteringscentret i Finland och avhandlingens slutresultat har gjorts tillsammans med institutionen. Forskningsramen är skapad kring teorier om kritik (intersektionalitet, reflexivitet, avkoloniserad och respektfull design) och deltagande aktionsforskning för att engagera forskaren och deltagarna på djupet för granskningen av makt och för att samla ihop kunskap som kan tillämpas inom krishantering. Metoder såsom intervjuer, workshops, storytelling och tankekartor har använts. Forskaren strävar efter att uppvisa alternativa förhållningssätt till design och uppmuntrar designutövare att utforska deras förmågor utöver den egna branschen. Undersökningsresultaten antyder att makt konstrueras i flera olika skepnader när experter arbetar med sina kolleger under uppdrag. Fem olika skepnader av makt betonas i avhandlingen: makt som handling, position, ansvar, syfte och kunskap. Hur dessa manifesteras kopplades till experternas individuella egenskaper, deras attityd samt förmågor. Reflexivitet upplevdes som ett betydande verktyg för att understödja inlärning och personlig utveckling. Av denna orsak är avhandlingens slutresultat ett koncept om reflektion i spelformat som styrker dessa färdigheter hos experterna. Genom att visualisera de olika skepnaderna av makt och främja reflexivitet framställer forskaren att makt och dess underliggande normer och sanningar bör examineras kritiskt för att främja samarbete, jämställdhet och hållbar fred i krishantering.sv
dc.format.extent107 + 5
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108433
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202106217691
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster's Programme in Creative Sustainabilityfi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordpoweren
dc.subject.keywordcrisis managementen
dc.subject.keywordpeacebuildingen
dc.subject.keywordreflective practiceen
dc.subject.keywordparticipatory action researchen
dc.subject.keyworddesignen
dc.subject.keywordintersectionalityen
dc.titleConstructs of power in crisis management missions. A reflective journey on the understandings and experiences of Finnish expertsen
dc.titleSkepnader av makt i krishanteringsuppdrag. En reflekterande resa om finska experters förståelser och upplevelsersv
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Dahm_Martina_2021.pdf
Size:
1.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format