Two dimensions of reputation: designing a trust-and-recognition-enhancing reputation system for an online community

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
[7] + 76
Series
Abstract
The subject of this study is a design of a reputation system for an online community, Kassi, that is focused on the exchange of resources between its users. In Kassi, reputation is used for conveying trust between the members of the user community and enhancing the recognition of active and productive users among the community. The proposed system combines these two dimensions. This study divides online communities into three categories based on the competitiveness of their reputation systems: competitive game communities, neutral transaction communities, and collaborative content communities. Kassi has features of both content and transaction communities. The result of this study is a design that comprises of three parts: collection, aggregation, and display of the reputation data. The collected data includes feedback on transactions, user activeness, and social network information. The data is displayed to the users in reputation profiles. The profiles can be filtered using social networks and temporal information. The design will be implemented in four phases. After each phase a test period followed by a user study will be conducted. This study covers the implementation, test period, and user study for the first phase and provides guidelines on how the other phases should be implemented and studied.

Työn aiheena on mainemekanismin suunnittelu tavaroiden ja palvelusten vaihtoon keskittyvälle verkkoyhteisölle Kassille. Kassissa mainetta tarvitaan sekä luomaan luottamusta käyttäjien välille että tuomaan tunnustusta yksittäisille aktiivisille ja hyville käyttäjille. Suunniteltu mekanismi yhdistää nämä kaksi näkökulmaa. Verkkoyhteisöt on työssä jaettu kolmeen kategoriaan niiden mainemekanismien kilpailullisuuden perusteella: pelilliset yhteisöt, transaktioyhteisöt ja sisältöyhteisöt. Ensin mainitut ovat kilpailullisia, seuraavat neutraaleja (osapuolet ajavat omia tavoitteitaan, mutta nämä tavoitteet eivät ole ristiriidassa) ja viimeksi mainitut yhteistyöpainotteisia. Kassissa on piirteitä sekä transaktioyhteisöistä että sisältöyhteisöistä. Työn tuloksena syntynyt suunnitelma koostuu kolmesta osasta: datan kerääminen, aggregointi ja esittäminen. Dataa kerätään transaktioista saadun palautteen, käyttäjien aktiivisuuden ja sosiaalisen verkon avulla. Data näytetään muille käyttäjille maineprofiilissa, jonka tietoja voidaan suodattaa aikaperusteisesti tai käyttämällä hyväksi sosiaalista verkkoa. Suunnitelma on tarkoitettu toteutettavaksi neljässä vaiheessa, joista jokaisen jälkeen seuraa testijakso, jonka päätteeksi tehdään käyttäjätutkimus. Tässä työssä on käyty läpi nämä vaiheet ensimmäisen vaiheen osalta ja luotu ohjeistus siitä, miten tutkimus tulee suorittaa muiden osien osalta.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Nuutila, Esko
Keywords
reputation, maine, recognition, arvostus, trust, luottamus, online community, verkkoyhteisö, social network, sosiaalinen verkko
Other note
Citation