Käytön tarkastusohjelman kehittäminen uusien ydinvoimalaitosohjeiden pohjalta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-29
Department
Major/Subject
Energiatieteet
Mcode
F3002
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
78+12
Series
Abstract
Ydinenergian käyttö on tarkasti säädeltyä toimintaa. Suomessa sen käyttöä ja valvontaa säädellään kotimaisella lainsäädännöllä ja yksityiskohtaisilla turvallisuusmääräyksillä. Ydinenergian käytön valvonnasta vastaavana viranomaisena Suomessa toimii Säteilyturvakeskus (STUK). Yhtenä STUKin tehtävänä on valvoa ydinvoimalaitosten käyttöä. Valvonnalla STUK pyrkii varmentumaan siitä, että luvanhaltijat käyttävät laitoksiaan viranomaismääräysten mukaisesti. Valvontatyössä käytön tarkastusohjelman tarkastukset toimivat yhtenä merkittävänä havaintojen lähteenä. Tässä työssä perehdytään ydinturvallisuusvalvontaan valvovan viranomaisen näkökulmasta. Työn tavoitteena on kehittää käytön tarkastusohjelmaa uusien ydinvoimalaitosohjeiden pohjalta. Lisäksi tavoitteena on kehittää vaatimuslähtöistä valvontatapaa, mikä tarkoittaa sitä, että ohjelman tarkastukset olisivat selkeämmin lähtöisin viranomaisvaatimuksista. Kaikki työssä esitetyt ehdotukset ja arviot ovat diplomityöntekijän omia näkemyksiä eivätkä näin edusta STUKin virallista kantaa.

The use of nuclear energy is strictly regulated activity. In Finland, the use and oversight of nuclear energy is regulated by national legislation and by detailed safety requirements. Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) is responsible for the supervision of the use of nuclear energy in Finland. One of STUK's tasks is to oversee the operation of nuclear power plant units. By the means of this oversight STUK aims to get a high level of assurance that the licensees operate their units in compliance with the regulatory requirements. The inspections of the Periodic Inspection Programme act as significant source of findings in this work. In this thesis we will get acquainted with nuclear safety oversight from the point of view of the regulatory body. The objective of this thesis is to develop the Periodic Inspection Programme according to the new Regulatory Guides on nuclear safety. Furthermore, the aim is to develop requirement-based inspection method. This means that the inspections of the program would more clearly originate from the regulatory requirements. The suggestions and estimates presented in this thesis are the personal opinions of the author and, thus, do not represent the official position of the Radiation and Nuclear Safety Authority.
Description
Supervisor
Tuomisto, Filip
Thesis advisor
Kupila, Jukka
Keywords
ydinturvallisuusvalvonta, viranomaistarkastus, käytön tarkastusohjelma, ydinvoimalaitosohjeet, graded approach -periaate
Other note
Citation