Developing platform and module solutions for refrigerated cabinets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
96 + [12]
Series
Abstract
Norpe is a manufacturer of commercial refrigeration solutions. Company's products are customized based on customer needs. Lack of standardisation and uncontrolled product structures have led the company to a situation, where products contain multiple descriptions. A large number of descriptions strain some main processes, such as product development and production. The objective of this thesis is to present tools for developing modular architectures and platforms, which can solve earlier named problems. The theory of this thesis presents some commonly used modular methods. Additionally, the concepts of modularity and platform are defined in the theory part, together with exploring benefits and disadvantages of modularity and platforms. The MFD method presented in the theory part is also used for defining solutions to research problems. The results of this thesis presents platform and module solutions, which have positive influence on issues that concern the processes of production and product development. The part of platform solutions presents three alternative options, of which two are based on current manufacturing methods and one would require new investments. The comparison of these options is based on economic and productive benefits. In turn, the objective of module solutions is to present the issues related to product structure differentiation and the importance of interfaces. As conclusions, this thesis presents the evaluation of the main problems and challenges related to solutions. Based on conclusions, this thesis also presents some recommendations. By following these recommendations, the company can find ways to solve some of the major problems.

Norpe Oy on kaupallisia kylmäkalusteratkaisuja valmistava yritys, joka räätälöi tuotteensa asiakastarpeiden mukaan. Osien standardisoinnin puute ja hallitsemattomat tuoterakenteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tuotteet sisältävät paljon erilaisia nimikkeitä. Suuri määrä nimikkeitä kuormittaa yrityksen avainprosesseja, kuten tuotesuunnittelua ja tuotantoa. Tutkimuksen tavoitteena antaa keinoja modulaarisen tuoterakenteen ja tuotealustojen suunnitteluun, jolla kyseisiä ongelmia voidaan ratkaista. Tutkimuksen teoriaosassa esitellään kirjallisuudessa yleisesti käytettyjä modulaarisia menetelmiä. Lisäksi teoriassa määritellään modulaarisuuden ja tuotealustan käsitteet, sekä tutkitaan tuoterakenteen modulaarisuudesta ja tuotealustojen käytöstä seuraavia hyötyjä ja haittoja. Teoriassa esiteltyä MFD-menetelmää käytetään apuna myös tutkimuksen ratkaisujen suunnittelussa. Tutkimustuloksissa esitellään tuotealusta- ja moduuliratkaisut, joilla voidaan vaikuttaa nykyisiin tuotannon ja tuotesuunnittelun prosessien ongelmiin. Tuotealustaratkaisuista esitetään kolme vaihtoehtoa, joista kaksi perustuu nykyisiin valmistusmenetelmiin ja yksi edellyttäisi uusia laiteinvestointeja. Vaihtoehtojen vertailu perustuu muun muassa taloudellisiin ja tuotannollisiin hyötyihin. Moduuliratkaisuilla puolestaan pyritään havainnollistamaan tuoterakenteiden erilaisuuteen liittyviä ongelmia ja rajapintojen suunnittelun merkitystä. Tutkimuksen johtopäätöksissä arvioidaan keskeisimpiä ongelmia ja niiden ratkaisuun liittyviä haasteita. Johtopäätöksen perusteella tutkimuksessa esitetään myös suosituksia, joita noudattamalla yrityksen on mahdollista ratkaista kyseisiä ongelmia.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Sipilä, Tomi
Keywords
modularity, modulaarisuus, platform, tuotealusta, product development, tuotesuunnittelu, MFD, MFD
Other note
Citation