Muotoilu & kunta: muotoilun lähtökohdat ja mahdollisuudet osana julkisen sektorin uudistamista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Opinnäytetyö tarkastelee muotoilun mahdollisuuksia ja lähtökohtia osana julkisen sektorin uudistamista. Julkisen sektorin organisaatioista tutustutaan Espoon kaupungin sivistystoimeen, joka toimi opinnäytetyön tukijana ja yhteistyökumppanina. Muotoilun edellytyksiin syvennytään kahden sivistystoimeen sijoittuvan case-esimerkin sekä kirjallisuuskatsauksen avulla. Case-esimerkeistä toinen on vapaan sivistystyön tulosyksikön kulttuuripalvelujen alullepanema palvelumuotoilua hyödyntänyt Kulttuurineuvola -projekti. Toinen esimerkki on osana opinnäytetyötä toteutettu sivistystoimen henkilökunnalle suunnatun palvelumuotoilun työkalupakin suunnittelu. Kirjallisuuskatsauksen tukemina case-esimerkit tarjoavat yleiskatsauksen julkiselle sektorille suuntautuvan muotoilun realiteeteista muotoilun ja muotoilijan näkökulmasta katsottuna. Opinnäytetyö lähtee liikkeelle kirjallisuuskatsauksella, jossa tarkastellaan julkisen sektorin nykytilannetta, innovaation ja muotoilun tarvetta sen kehittämisessä sekä mahdollisuuksia muotoilun käytölle. Seuraavaksi tutustutaan sivistystoimen kontekstiin haastattelemalla sen eri tulosyksikköjen kehittämisestä vastaavia johtohenkilöitä ja järjestämällä sarja henkilökunnalle suunnattuja yhteissuunnittelutyöpajoja. Lisäksi tarkastellaan lähemmin Kulttuurineuvola -projektia. Haastattelujen, työpajojen ja case-tutkimuksen tarkoituksena on tarjota kontekstin tuntemuksen lisäksi lähtökohdat työkalupakin suunnittelulle, joka on työn seuraava vaihe. Suunnittelun tueksi tehdään vielä benchmarking -katsaus olemassa oleviin muotoilun työkalupakkeihin. Yhteenvedossa tarkastellaan Kulttuurineuvola- ja Työkalupakki -projekteja kahtena erilaisena tapana esitellä muotoilua julkiselle sektorille. Lopulta ehdotetaan mahdollisia käytännön toimenpiteitä ja tutkimuskohteita muotoilun käytön edesauttamiseksi.
Description
Supervisor
Mattelmäki, Tuuli
Keywords
palvelumuotoilu, julkinen sektori, julkiset palvelut, työkalupakki, yhteissuunnittelu
Other note
Citation