On the Strategic Importance of Building and Using Complex, Algorithmic Systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2024-05-22
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
105 + app. 145
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 77/2024
Abstract
Organizations build and use increasingly capable algorithmic systems to solve increasingly complex problems. As algorithmic systems become more powerful, they also become more complex and challenging to understand and manage. Thus, we face a situation where technologies are progressively used in high-stakes situations yet less well understood by traditionally trained managers and organizational scholars. Further, the wide use of such systems has strategic implications: the design of algorithmic systems influences strategic options available, strategy is operationalized into and enacted through such systems, and these systems influence emergent strategy. In this thesis, I explore how organizations build and use complex algorithmic systems and highlight the potential strategic implications of such systems. This thesis consists of three qualitative case studies in which building and using complex algorithmic technologies is at the forefront. Essay 1 explores how technological complexity affects post-merger integration dynamics at a large technology company. Focusing on the perceptions and behaviors of one focal unit in a situation of attempted synergy capture through portfolio streamlining, this study demonstrates how technological complexity affects strategic decision-making and illustrates the bi-directional influence between technological and strategic decisions. Essay 2 studies how a large retail organization develops and uses strategically important algorithmic tools. This study describes how strategy is encoded into the tools through the processes of negotiating a role for the tool, making abstract concrete through quantified measures, and materializing the emerging sense into the tool, and further, how tool use can induce masking of uncertainty by hiding technical details. These processes affect emergent strategy and strategizing dynamics. Essay 3 analyzes how a start-up organization develops and uses advanced speech recognition technology to provide transcription services and products. This study describes how the organization maintained and improved system performance as the system's scope was extended and identifies a set of organizational practices that enable this. This thesis makes three contributions. First, I describe the continuous interplay of the development and use of technology, typically described by organizational literature as two separate processes, thus conceptualizing technology development as an ongoing sensemaking process. Second, I contribute to the literature on strategy-as-practice by detailing the strategic role of complex algorithmic systems and recognizing and describing technology development as a strategic activity. I also portray how strategically important algorithmic systems are built and used and how such systems can influence strategizing dynamics. Third, I contribute to the emerging discussion on data practices by describing the essential and often ill-recognized role organizational processes that generate data and data practices play in building efficient algorithmic systems.

Organisaatiot rakentavat ja käyttävät yhä kyvykkäämpiä algoritmisia järjestelmiä ratkaistakseen yhä vaikeampia ongelmia. Kun algoritmisten järjestelmien kyvykkyys kasvaa, ne myös tulevat haastavammiksi ymmärtää ja johtaa. Näin ollen algoritmisia teknologioita käytetään yhä enemmän ja yhä tärkeämmissä päätöksentekotilanteissa, mutta perinteisesti koulutetut johtajat sekä organisaatiotutkijat ymmärtävät niitä huonommin. Lisäksi näiden järjestelmien laajalla käytöllä on myös strategisia seurauksia: ne vaikuttavat strategisiin vaihtoehtoihin ja kehkeytyvään strategiaan, ja strategiaa toteutetaan niiden kautta. Tutkin tässä väitöskirjassa miten organisaatiot rakentavat ja käyttävät monimutkaisia algoritmisia järjestelmiä ja tämän strategisia vaikutuksia. Väitöskirja koostuu kolmesta laadullisesta tapaustutkimuksesta, joissa keskiössä on monimutkaisten algoritmisten teknologioiden rakentaminen ja käyttö. Essee 1 tutkii, miten teknologinen monimutkaisuus vaikuttaa suuren teknologiayrityksen fuusion jälkeiseen integraatiodynamiikkaan. Tämä tutkimus keskittyy yhden ryhmän havaintoihin ja käyttäytymiseen tilanteessa, jossa organisaatio yrittää saavuttaa arvoa portfolion virtaviivaistamisella, ja osoittaa, miten teknologinen monimutkaisuus vaikuttaa strategiseen päätöksentekoon. Lisäksi se näyttää strategisten ja teknologisten päätösten välisen kaksisuuntaisen vaikutuksen. Essee 2 tutkii, kuinka suuri vähittäiskaupan organisaatio kehittää ja käyttää strategisesti tärkeitä algoritmisia työkaluja. Tämä tutkimus kuvaa, kuinka strategia välitetään työkaluihin neuvottelemalla työkalulle rooli, tekemällä abstraktista konkreettista numeeristen arvojen avulla, ja materialisoimalla ymmärrystä työkaluun, ja kuinka työkalun käyttö voi aiheuttaa epävarmuuden peittämistä piilottamalla teknisiä yksityiskohtia. Nämä prosessit vaikuttavat organisaation kehkeytyvään strategiaan ja strategiseen dynamiikkaan. Essee 3 analysoi, kuinka kasvuorganisaatio kehittää ja käyttää edistynyttä puheentunnistusteknologiaa tarjotakseen litterointipalveluita ja - tuotteita. Tämä tutkimus kuvaa, kuinka organisaatio ylläpiti ja paransi järjestelmän suorituskykyä kun järjestelmää laajennettiin, ja tunnistaa joukon tämän mahdollistavia organisaatiokäytäntöjä. Tämä väitöskirja tekee kolme kontribuutiota kirjallisuuteen. Ensinnäkin, kuvaan teknologian kehittämisen ja käytön jatkuvaa vuorovaikutusta, jota organisaatiokirjallisuus tyypillisesti käsittelee kahtena erillisenä prosessina. Toiseksi, tuon uutta ymmärrystä strategia käytäntönä – kirjallisuuteen kuvaamalla monimutkaisten algoritmisten järjestelmien strategista roolia, ja tunnistamalla teknologian kehityksen strategisena toimintana. Kuvailen myös, kuinka strategisesti tärkeitä algoritmisia järjestelmiä rakennetaan ja käytetään ja niiden vaikutusta strategiseen dynamiikkaan. Kolmanneksi, osallistun orastavaan keskusteluun datakäytännöistä kuvaamalla käytäntöjen ja dataa tuottavien organisaatioprosessien olennaista, joskin usein puutteellisesti tunnistettua, roolia tehokkaiden algoritmisten järjestelmien rakentamisessa.
Description
Supervising professor
Vuori, Timo, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
strategy-as-practice, algorithmic systems, technological complexity, strategia käytäntönä, algoritmiset järjestelmät, teknologinen monimutkaisuus
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Seppälä, Jane; Vuori, Timo. Capturing What’s Not There: Socio-psychological Dynamics of Merging Complex Technology. Essay. 50 pages. Earlier versions of the essay were presented at the Academy of Management (AoM) Annual Meeting 2021 and 2022, and the European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium 2021.
  • [Publication 2]: Seppälä, Jane; Vuori, Timo; Ojanperä, Tero. Building Tools that Enact Strategy –Effects on Emergent Strategy and Strategizing Dynamics. Essay. 40 pages. Earlier versions of the essay were presented at AOM 2022 and 2023, EGOS 2022 and 2023, Strategic Management Society (SMS) Annual Conference 2022, and SMS Special Conference “Governing Knowledge and Imagination in the Digital Era” in 2022.
  • [Publication 3]: Mucha, Tomasz; Seppälä, Jane; Gustafsson, Robin; Lyytinen, Kalle. Reframing Machine Learning Systems: A Case Study of a Medical Transcription Company. Submitted to a peer-reviewed journal in August 2023. 43 pages. An earlier version of the essay was presented at the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2023, where it was nominated for the Best Paper Award in Information Technology in the Healthcare Track.
Citation