Tekstiilin merkityksiä nykytaideteoksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Vähäsarja käsittelee häntä kiinnostavaa ilmiötä, tekstiilin käyttöä nykytaiteessa. Vähäsarja esittelee tekstiilin merkityksiä intertekstuaalisuuden käsitteen avulla. Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että tekstiili kantaa samalla niin nykyisiä kuin menneitä käyttäjään ja käyttötarkoitukseen tai käsityötekniikkaan liittyviä merkityksiä. Tekijää kiinnostaa tekstiilin sukupuoliset ja kulttuuriset merkitykset, sekä tälle materiaaliselle taiteelle ominainen hidas työ ja arjen metaforat. Vähäsarja on valinnut kolme itseään kiinnostavaa taiteilijaa ja heidän taideteostaan, joiden avulla Vähäsarja tutkii ilmiötä sähköpostihaastattelujen ja teoksista tekemiensä omien teostulkintojen avulla. Taiteilijat ovat Ulla Jokisalo, Ulla Pohjola ja Silja Puranen. Opinnäytetyö on kuvallis-kirjallinen työ, jossa omat teokset käyvät aineistona keskustelua edellä mainittujen lisäksi tiettyjen tekijää kiinnostavien nykytaideteosten ja kirjallisuuden kanssa. Vähäsarja tarkoittaa sanalla tekstiili sekä tekstiilimateriaaleja että tekstiilityötekniikoita. Omat teokset olivat esillä Silitettyjä sanoja -näyttelyssä, ja opinnäytteessä näyttely on dokumentoitu teoskuvin. Teokset eivät muodosta opinnäytetyön taiteellista osaa, vaan omat teokset ovat tutkimusaineistoa, tulkintoja Vähäsarjaa kiinnostavien taiteilijoiden teoksista ja niistä nousevista teemoista sekä oman arjen kokemuksista. Vähäsarjan opinnäytetyön tuloksista tiivistyy tekstiilin merkitykset, jotka ovat tulkinnanvaraisia, subjektiivisia ja omaa katsojan kokemusta korostavia, todentuen sen mukaan minkä kulttuurin jakajia olemme. Näillä merkityksillä on kuitenkin samankaltaisuuksia naiseutta, arkea ja hidasta työtä kuvatessa. Opinnäytetyöllä tekijä haluaa korostaa subjektiivista, kokemuksellista nykytaiteen tarkastelua ja toivoo, että (nyky)taide voi toimia kenellä tahansa elämää rikastuttavana ja oivalluksia antavana.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Lukkarinen, Leena
Niiniskorpi, Soile
Keywords
tekstiili, nykytaide, tulkinta, merkitys, intertekstuaalisuus, haastattelututkimus, materiaalipohjainen taide
Other note
Citation