Suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän edellytykset tiimitasolla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Tiimit ovat yhä keskeisempi osa nykyaikaisia organisaatioita. Palkitsemista ja sen vaikutuksia on tutkittu laajalti, mutta toimivan suoriteperusteisen palkitsemismallin edellytyksiä tai vaikutuksia ei ole juurikaan tarkasteltu tiimien näkökulmasta. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän ominaisuudet koettiin toimivan rahallisen palkitsemisen edellytyksiksi tiimitasolla. Toimivuudella tarkoitettiin sitä, että kannustepalkkiojärjestelmä kannustaa tiimejä organisaation näkökulmasta toivottavaan käyttäytymiseen. Tutkimuksessa pohdittiin myös tiimien välisten erojen vaikutuksia kokemuksiin palkitsemismallin toimivuudesta ja toimivuuden edellytyksistä. Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena, jossa aineistonkeruutapana käytettiin ensisijaisesti teemahaastatteluja. Yhteensä 23 henkilöä haastateltiin. Case-yritykseksi valittiin eräs suomalainen kirjanpito- ja tilintarkastusyhteisö, jossa sovellettiin identtistä palkitsemismallia viiden eri asiantuntijatiimin keskuudessa. Tämä mahdollisti palkitsemismallin vaikutuksiin liittyvien näkemysten keskinäisen vertailun eri tiimien välillä lisäten samalla myös havaintojen reliabiliteettia. Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että toimivan tiimitason palkitsemismallin suunnittelu ja implementointi on erittäin haastava tehtävä, jossa useat seikat vaikuttavat toisiinsa. Haastavien tavoitteiden ja selkeiden suoritemittareiden yhdessä riittävän palautteen kanssa havaittiin olevan tiimitason suoritepalkitsemisjärjestelmän perusedellytyksiä. Lisäksi tiimien välillä koettu palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja tiimien omat vaikutusmahdollisuudet yhdistettynä palkkion riittävän suureen odotusarvoon olivat havaintojen perusteella keskeisiä palkitsemismallin toimivuuden kannalta. Näiden tekijöiden havaittiin myös olevan yhteydessä rahallisen kannustepalkkion koettuun houkuttelevuuteen. Lukuisten yksilötasolla palkitsemisen vaikutuksia selittävien teorioiden todettiin selittävän selvästi palkitsemisen toimivuuden edellytyksiä myös tiimitasolla. Taustalla lienee havainto, että tiimitkin koostuvat lopulta erilaisista yksilöistä, joista jokainen tuo myös henkilökohtaisia piirteitään mukanaan tiimiinsä. Keskeisimmät jatkotutkimusaiheet liittyvät tiimien ja organisaatioiden kulttuuriseen kontekstiin. Tämän lisäksi on oletettavissa, että esimerkiksi länsimaisissa individualistisissa kulttuureissa tiimitason palkitsemiseen suhtaudutaan eri tavoin kuin kollektiivisemmissa kulttuureissa, joten havaintojen laajempi yleistettävyys edellyttää lisää empiiristä tarkastelua useissa erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa.
Description
Keywords
oikeudenmukaisuus, palaute, suoriteperusteinen palkitseminen, tiimit, tavoitetaso
Other note
Citation