Make or buy –päätöksentekokonseptin luominen taajuusmuuttajamoduulituotantoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
109 + 9
Series
Abstract
Ulkoistamalla on mahdollista parantaa suorituskykyä, kiertää oman valmistuksen kapasiteettirajoituksia, parantaa kustannustehokkuutta ja keskittyä ydinosaamiseen. Toisaalta ulkoistamispäätökset sisältävät useita riskejä. Make or buy -päätöksenteko, eli mitä valmistetaan itse ja mitä ostetaan muualta, omaa suuren strategisen merkityksen. Perinteisesti kustannustekijät ovat olleet tärkeimpiä päätöskriteerejä, mutta nykyään kiinnitetään enemmän huomioita myös muihin tärkeisiin kriteereihin. Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen tuotantoyksikölle make or buy -päätöksentekokonsepti, jolla voidaan huomioida päätöksen kannalta tärkeimmät kriteerit ja arvioida eri päätösvaihtoehtoja niiden perusteella. Tärkeänä osana on varmistaa yrityksen strategian mukaisten päätöksien tekeminen. Tutkimus käsittelee erityisesti tuotannollisia make or buy -päätöksiä, mutta menetelmät soveltuvat myös muihin päätöksentekotilanteisiin. Diplomityö koostuu ulkoistamista ja make or buy -päätöksiä käsittelevästä kirjallisuustutkimuksesta, nykytila-analyysista, make or buy -päätöksentekokonseptin suunnittelusta sekä luodun viitekehyksen mukaisesta case -tarkastelusta. Nykytila-analyysi tehtiin haastattelututkimuksena, jonka avulla selvitettiin ulkoistamisen ja make or buy -päätöksien nykytilaa ja kerättiin ideoita make or buy -viitekehystä varten. Kirjallisuustutkimuksen ja haastattelujen perusteella tehty strateginen make or buy päätöksentekoviitekehys sisältää päätöksenteon kannalta tärkeimmät komponentit ja työkalut parhaan päätösvaihtoehdon valitsemiseksi. Viitekehys koostuu ydinosaamisanalyysista, vertailukriteerien perusteella tehtävästä oman ja ulkoisen suorituskyvyn analysoinnista, kokonaiskustannusanalyysista ja riskianalyysista. Kehitetty malli ohjaa päätöksentekijää tekemään päätöksen make- ja buy-vaihtoehtojen välillä. Päätöksentekoviitekehyksen lisäksi suunniteltiin kohdeyritykselle make or buy päätöksentekoprosessi sekä työkalu viitekehyksen käyttämiseksi.

The use of outsourcing has numerous advantages: access to better performance, higher production capacity, cost reductions and greater focus on core activities. However, there are also many risks associated with outsourcing. Make-or-buy decision making, whether to produce or purchase the product, has a high strategic impact. Traditionally make-or-buy decisions have been made purely on the basis of cost but nowadays many companies have taken a strategic view of make-or-buy decisions. The aim of this study is to develop a make-or-buy decision framework for one of the case company’s production units. With the use of the framework decision criteria could be analysed according to different criteria. One of the most important goals is to ensure that decisions support the business strategy. This study mostly deals with make-or-buy decisions related to manufacturing but the disclosed methods are also suitable for other purposes. Furthermore, this thesis consists of an outsourcing and make-or-buy literature review, a current state analysis, development of a make-or-buy decision framework and a case chapter in which the new make-or-buy model is tested. The current state of outsourcing and make-or-buy decision making in the case company were investigated through interviews. In addition, interviews provided ideas for the developed make-or-buy framework. Additionally, the strategic make-or-buy framework has been made on the basis of literature review and interviews and it includes all the major components and tools for selecting the right make-or-buy decision alternative. The framework consists of a core competence analysis, a comparison of the internal and external capabilities according to selected criteria, a total cost analysis and a risk analysis. The developed model guides the decision maker to choose between make and buy alternatives. In addition, a make-or-buy process and tool were designed for the case company to utilize make-or-buy concept.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Marttinen, Timo
Keywords
ulkoistaminen, make or buy, viitekehys, päätöksentekoprosessi, RBV, TCE, TCO, AHP, outsourcing, make-or-buy, framework, decision making, RBV, TCE, TCO, AHP
Other note
Citation