Future School - Emerging themes and typologies in school design of 21st century

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Arkkitehtuuri I
Mcode
A-60
Degree programme
Language
fi
Pages
132
Series
Abstract
Kansainvälisissä koulusuunnittelun uusissa tutkimuksissa korostetaan osallistuvan suunnittelun merkitystä toimivan ja miellyttävän työympäristön saavuttamiseksi. Osallistuva suunnittelun on kuitenkin tähän mennessä hyvin vähän käytetty menetelmä koulusuunnittelussa. Opettajat ehkä saavat edustajansa suunnitteluryhmiin, mutta hyvin harvoin kuunnellaan koulun suurimman käyttäjäryhmän eli oppilaiden ideoita ja mielipiteitä. Tämä diplomityöni on osa InnoArch -tutkimusta, joka kuuluu suurempaan InnoSchool (Innovations in Architecture, Playful Learning, Education and Services for the Future School) -tutkimusprojektiin. Oman tutkimusosuuteni tarkoitus oli tutkia koulusuunnittelua käyttäjän, nimenomaan oppilaan, näkökulmasta. Työn tutkimusosuus, työpajat, toteutettiin osallistuvana suunnitteluna, ja se on tulevaisuuden koulun tutkimusten ja erityisesti InnoSchoolin pääteemoja. Työ jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä perehdytään kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla aiheeseen, sen pinnalla oleviin kysymyksiin sekä nouseviin teemoihin. Seuraava osuus, tutkimukseni empiirinen osa, rakentuu toteuttamistani Tulevaisuuden koulu - suunnittelutyöpajojen ja niiden tulosten sekä teemojen esittelystä. Työpajat aloitettiin pienellä mittakaavalla; miellyttävästä ja inspiroivasta tilasta, ja jatkettiin oppimistilan kautta tilaryhmiin, soluihin ja edelleen koulun yhteisiin tiloihin ja kohtaamispaikkoihin. Tämän jälkeen käsiteltiin koulun ulkotiloja ja tulevaisuuden uusia oppiaineita sekä niiden tarvitsemia erikoistiloja. Seuraavaksi siirryttiin oppimistilaryhmien eli solujen ryhmittelyyn ja sijoitteluun, sitä kautta koulun layoutiin, ja sen jälkeen tarkasteltiin koulun ulkomuotoa havainnekuvien ja pienoismallien avulla. Tällä tavalla kävimme läpi syksyn työpajajakson aikana koko koulurakennuksen, osista kokonaisuuksiin - periaatteella. Diplomityöni pääpaino on oman tutkimukseni sekä muiden meneillään olevien tutkimusten tuloksista nousevissa teemoissa ja trendeissä. Tutkimustuloksiani, näitä teemoja ja trendejä, käytetään inspiraationa Espoon Opinmäen, suomalaisen Tulevaisuuden koulun kehittelyssä, arkkitehtuurikilpailun ohjelman tekemisen apuna. Työn kolmannessa osassa tarkastelen ja yhdistelen kirjallisuudesta ja toteuttamastani tutkimuksesta nousevia teemoja, joista rakentuu viisi koulutypologiaa. Typologiat ovat kolmiulotteisia yhdistelmiä koulusuunnittelun nousevista trendeistä ja teemoista. Kolmannessa osassa tutkimukseni ja tutkimani aineiston olennaiset osat, nousevat teemat, kiteytyvät uusiksi rakennustyypeiksi.
Description
Supervisor
Paavilainen, Simo
Thesis advisor
Teräväinen, Helena
Staffans, Aija
Keywords
Citation