Designing Learning Tools. Methodological Insights

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2010-12-07
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
83 + app. 142
Series
Aalto University School of Art and Design publication series, A 111
Abstract
The study relies on my personal involvement and experience gained by participating in design processes of four distinct and experimental software tools that aimed to enhance learning in different contexts. I use two research strategies: I build a research framework by referring to excerpts from selected theoretical and philosophical background sources relating to the design of learning tools, and present reflection on design action of the four design cases. The design cases can be viewed as practical experiments and strategies to reach a developmental and expansive, constantly developing design process while moving from one design project to another. In the dissertation I present three methodological insights: (1) Design research relying on practice should follow a certain research-based design process, (2) designers should aim and accept that design is often based on informed guessing, and (3) designers should be aware of the need to move between different knowledge interests. Furthermore, I argue that there is a need for academic practice-based design research of learning tools. This is especially important when more and more learning is mediated by digital technology. Design research can deliberate and bring alternative approaches to the discussion; it can be critical and comprehensive.

Väitöskirjassa tarkastellaan tietokoneella käytettävien oppimisen työvälineiden muotoilua WWW:n, sosiaalisten ohjelmistojen ja avoimien oppimateriaalien aikakaudella. Tutkimuksessa esitellään havaintoja ja oivalluksia muotoilumenetelmistä, jotka on saatu muotoiluprosesseja analysoimalla ja pohtimalla. Tutkimus vastaa seuraavaan kysymykseen: Miten ohjelmistoperustaisia oppimisen työvälineitä tulisi muotoilla siten, että ne olisivat hyödyllisiä ja hyviä monimutkaisissa yhteisöllisissä oppimistilanteissa ja –järjestelmissä? Väitöskirja perustuu tekijän henkilökohtaiseen kokemukseen neljästä kokeellisesta oppimisen työvälineen muotoiluprosesseista, joissa tuotetuilla työvälineillä pyrittiin monitahoisesti parantamaan oppimista erilaisissa tilanteissa. Tutkimuksessa käytettiin sekä teoreettista että käytännönläheistä strategiaa. Tutkimuksellinen viitekehys luotiin valikoituja työvälineiden suunnitteluun liittyviä teoreettisia ja filosofisia lähestymistapoja yhdistämällä. Viitekehystä hyödynnettiin reflektoimalla muotoilutoimintaa työvälineiden suunnitteluprojekteissa. Tutkimuksen osana oleva muotoilutoiminta voidaan nähdä kokeiluina, joissa siirtymät yhdestä projektista toiseen loivat kehittävän ja jatkuvasti ekspansiivisesti kehittyvän muotoiluprosessin. Väitöskirjassa esitetään kolme oivallusta oppimisen työvälineiden muotoilumetodologiasta: (1) Kun muotoilututkimus sisältää muotoilutoimintaa, tutkimuksen tulisi perustua tietynlaiseen tutkimuslähtöiseen suunnitteluprosessiin; (2) muotoilijan tulisi sekä ymmärtää että hyväksyä valistuneen arvaamisen välttämättömyys muotoilupäätöksiä tehtäessä; (3) muotoilijan tulisi tiedostaa erilaiset tiedonintressit sekä kyetä liikkumaan niiden luomassa ristipaineessa. Lisäksi kirjassa argumentoidaan akateemisen, oppimisen työvälineiden muotoilutoimintaa sisältävän oppimisen työkalujen tutkimuksen puolesta. Tämä nähdään erityisen tärkeäksi tilanteessa, jossa kasvava osa oppimisesta tapahtuu digitaalisen teknologian välittämänä. Muotoilututkimus voi puntaroida ja esittää vaihtoehtoisia näkökulmia keskusteluun. Se voi käsitellä teemaa kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Description
Thesis advisor
Seitamaa-Hakkarainen, Pirita, Prof., University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education, Finland
Sawhney, Nitin, Prof., The New School, School of Media Studies, USA
Keywords
architectures for educational technology system, cooperative/collaborative learning, distributed learning, design methodology, method, human-centered, education, learning, software
Citation