Asuinkerrostalotonttien luovutuskilpailut osana kiinteistökehitystä pääkaupunkiseudulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-05-16
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
82+1
Series
Abstract
Suomen kasvukeskuksissa asuinkerrostalotontteihin kohdistuu suurta kysyntää, joka näkyy merkittävästi kohonneissa tonttihinnoissa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kasvava kysyntä antaa kaupungeilla mahdollisuuden ohjata kaupunkikehitystä tontinluovutusten kautta, johon yhtenä keinona on tontinluovutuskilpailu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kaupunkien mahdollisuudesta käyttää asuinkerrostalotonttien luovutuskilpailuja osana kiinteistö- ja kaupunkikehitystä. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jolla luotiin riittävä tietoperusta työn empiirisen osion suorittamiseen, joka toteutettiin puolistrukturoituna haastattelututkimuksena. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään työn kahta ensimmäistä tutkimuskysymystä tontinluovutuksen yleisistä periaatteista ja reunaehdoista, sekä eri tavoista järjestää kilpailuja pääkaupunkiseudulla. Haastattelut pidettiin ryhmähaastatteluina, joissa pyrittiin syventämään jo kirjallisuuskatsauksessa saatuja tietoja sekä vastaamaan työn kolmanteen tutkimuskysymykseen, miten kaupungit käyttävät tontinluovutuskilpailuja osana kiinteistö- ja kaupunkikehitystä. Tontinluovutuskilpailut voidaan jakaa hinta- ja laatukilpailuihin, sekä näiden yhdistelmään, hinta-laatukilpailuun. Kilpailuja järjestetään vaihtelevasti kaupungeittain painottuen hintakilpailuihin, jonka lisäksi kaupunkien tontinluovutusta rajoittavat maanomistus ja resurssit maapoliittisessa organisaatiossa. Tontinluovutuskilpailuja käytetään osana kaupunki- ja kiinteistökehitystä erityisesti laatu- ja hinta-laatukilpailujen avulla, joita voidaan hyödyntää eri laatutavoitteiden edistämiseksi asuinkerrostalotuotannossa. Erityisesti energiatehokkuuteen ja kaupunkikuvaan liittyvät ratkaisut nousivat haastattelututkimuksessa esiin kilpailuissa painotettavina tekijöinä. Hintakilpailuilla sen sijaan pyritään mahdollisimman korkean hinnan saamiseen tontista tai markkinahinnan määrittämiseen. Tontinluovutuksiin on myös mahdollista lisätä laadullisia reunaehtoja, joiden on toteuduttava tontinluovutuksen toteutumiseksi, kuten energialuokkavaatimus, joten kiinteistökehitystä voidaan edistää tontinluovutuksessa muutenkin kuin vain kilpailuja järjestämällä.

Demand for residential apartment plots is high in Finland's growth centers, which is reflected in significantly higher plot prices, especially in the Helsinki metropolitan area. Growing demand allows cities to steer urban development through land transfers, one of which is a land transfer competition. The goal of this study is to increase the knowledge of the possibility for cities to use land transfer competitions for residential apartment plots as part of real estate and urban development. The theoretical part of the study consists of a literature review, which created an adequate knowledge base for the empirical part of the work, which was carried out as a semi-structured interview study. The literature review deals with the first two research questions of the work on the general principles of land transfer, as well as different ways of organizing competitions in the Helsinki metropolitan area. The interviews were held as group interviews, in which the goal was to deepen the knowledge already obtained in the literature review and to answer the third research question of the work on how the cities use land transfer competitions as part of real estate and urban development. Land transfer competitions can be divided into price and quality competitions, as well as a combination of these, price-quality competition. The number of competitions organized are varying on a city-by-city basis, with an emphasis on price competition. In addition, limited land ownership and lack of resources in the land policy organization limit the number of organized competitions. Land transfer competitions are used as part of urban and real estate development, especially through quality and price-quality competitions which can be used to foster various quality goals in apartment construction. Solutions related to energy efficiency and the cityscape emerged in the interview study as factors to be emphasized in the competitions. Instead, the goal of price competitions is to obtain the highest possible price for the land or to determine the market price. It is also possible to add qualitative terms to land transfers, which must be met a land transfer to take place, such as the energy class requirement. Thus, real estate development can also be fostered in land transfers other ways than only by organizing competitions.
Description
Supervisor
Toivonen, Saija
Thesis advisor
Toivonen, Saija
Keywords
maapolitiikka, tontinluovutus, tontinluovutuskilpailu, kiinteistökehitys
Other note
Citation