Geodesign ja suunnittelun tulevaisuus – Mitä paikkatietojärjestelmien geodesign- sovellus kertoo laaja-alaisen maisemasuunnittelun tulevaisuudesta?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Alun perin maisema-arkkitehdit olivat paikkatietojärjestelmien kehityksen kärjessä, mutta paikkatietojärjestelmät ovat vakiintuneet pikemminkin muiden alojen välineiksi. Geodesign-nimellä lanseerattu konsepti lupaa yhdistää luovan design-tyyppisen suunnittelun ja paikkatietojärjestelmien käytössä tyypillisen aineistoanalyysin leimaaman prosessin toisiinsa. Geodesignilla tarkoitetaan suunnitteluprosessia kuvaavaa viitekehystä ja sitä tukevat sähköisiä työkaluja. Tässä kandidaatin työssä tarkastellaan paikkatietojärjestelmiä laaja-alaisen maisemasuunnittelun työkaluna. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) millaisia paikkatietojärjestelmien tuomia muutoksia suunnitteluun alalla voidaan geodesignin ympärillä käydyn keskustelun perusteella odottaa? 2) miten suunnittelun luonne muuttuu, jos geodesignista tulee hallitseva laaja-alaisen maisemasuunnittelun suuntaus? Menetelmänä työssä on kirjallisuuskatsaus. Paikkatietojärjestelmillä on jo nykytekniikkansa puolesta paljon annettavaa maisema-arkkitehdeille. Paikkatietojärjestelmillä tehdyt analyysit ja mallinnukset ovat maisema-arkkitehdeillä usein käyttämättömiä resursseja. Geodesignin ympärillä käydyn keskustelun pohjalta voidaan myös ennustaa maisema-arkkitehdeille monia muutoksia suunnittelutyöhön. Analyysistä ja tieteen hyödyntämisestä suunnittelussa tulee sisäänrakennettu osa suunnittelua. Tieteellisin menetelmin tuotettu tieto ei ole läsnä vain projektin alussa tehtävässä analyysissä ja lopussa tehtävässä vaikutusten arvioinnissa, vaan nämä kaksi yhdistyvät. Vaikutuksia simuloidaan koko suunnitteluprosessin ajan, jolloin myös aineiston keruu nousee tärkeämpään asemaan. Analyysistä tulee iteratiivinen prosessi, joka on jo sinänsä suunnittelua merkityksessä design. Keinot monialaiseen yhteistyöhön, eri projektiosapuolten huomioimiseen ja kansalaisten parempaan osallistamiseen paranevat. Muutkin kuin suunnittelualat tulevat vahvemmin osaksi suunnitteluprosessia. Myös kansalaisten tekemä arvopohjainen päätöksenteko helpottuu, kun seurauksista saadaan kattavampaa tietoa simuloinnin avulla. Geodesign voi siten lisätä suunnittelun saavutettavuutta kansalaisten näkökulmasta sekä lisätä kunnallisdemokratian toteutumisen edellytyksiä Yleistyäkseen suunnittelun kentällä geodesignin tulisi olla otettavissa helposti käyttöön maisema-arkkitehtitoimistoissa. Käyttöliittymien tulisi olla helposti omaksuttavissa ja uusien työkalujen tulisi istua osaksi suunnittelutoimistojen arkea. Toinen vaihtoehto on, että geodesignia harjoittaa joku muu kuin maisema-arkkitehti. Geodesignilla on potentiaalia tuoda hyödyllisiä muutoksia maisema-arkkitehtuurin laaja-alaiseen suunnitteluun ja auttaa suunnittelijoita tuomaan ihmiskuntaa lähemmäs luonnon ja ihmisten harmonisempaa rinnakkaiseloa.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Lähde, Elisa
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, geodesign, paikkatietojärjestelmä, GIS, maankäytön suunnittelu, laaja-alainen maisemasuunnittelu, parametrinen maisemasuunnittelu, maisema-analyysi
Citation