Evaluation of water supply service sustainability in Nepal: Using vulnerability-capacity-framework to analyze impacts of natural hazards on service functionality

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-02-22
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympäristötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
104 + 40
Series
Abstract
The study analyses the frequency of natural hazards and their impacts on water supply service functionality in rural communities of Nepal. The study sample consists of small-scale gravity-based water supply schemes that were implemented in the district of Nawalparasi as part of the Rural Water Supply and Sanitation Project (RWSSP). RWSSP was the first water and sanitation related development cooperation project of Finland in Nepal and it was implemented 1990–2005. The study uses vulnerability-capacity-framework to analyse factors that enable hazards to turn disasters or mitigate hazard impacts and help the water users to maintain the service functionality. The study reviews also RWSSP reports to analyse the actions the project took to ensure the long-term sustainability of rural community-based water supply services regarding the risk of natural hazards and disasters. The study findings reveal that natural hazards are common events in the study area. Especially flooding and landslides cause harm on the water supply services during the monsoon season when the area faces extensive rainfall. These hazards contribute to physical damage of the scheme structures, worsening water quality due to flood waters, mud and debris as well as pipeline blockages and depletion of flow. Bacteriological contamination of water is an on-going problem in the studied schemes and not limited only to the monsoon season. Water contamination contributes to water-borne disease such as diarrhoea and intestinal worms. Steep topography and vulnerable exposure of the scheme infrastructure, poor quality of raw water, poor source protection, absence of water purification technology, poor practice of household water treatment and poor quality of repair works are factors that contribute to most of the water-related disasters in the area. Many of these issues could be solved with simple and low-cost solutions. Based on the findings, in addition to the access to water services, RWSSP has contributed positively to institutional development in the study area and many of the established institutions contribute actively to the maintenance of the water supply services still today. In addition to the institutional support, improved infrastructure protection, awareness raising in water safety issues, promotion of water treatment and improved capacities in maintenance and repair works would contribute to improved disaster management in the study area.

Tutkimuksessa analysoitiin ympäristöhasardien yleisyyttä ja niiden vaikutusta maaseudun talousvesijärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyteen Nepalissa. Tutkimusaineiston muodostaa Suomen vuosina 1990–2005 implementoiman Rural Water Supply and Sanitation Project (RWSSP) -hankkeen talousvesijärjestelmät Nawalparasin maakunnassa. Työssä analysoitiin paikallisia tekijöitä, jotka mahdollistavat ympäristöhasardien negatiiviset vaikutukset talousvesijärjestelmien toimivuudelle tai estävät näitä vaikutuksia ja auttavat järjestelmien ylläpidossa. Tutkimuksessa tutkittiin myös RWSSP-hankkeen projektidokumentteja analysoiden projektin toimenpiteitä ympäristöriskien hallinnan suhteen. Tutkimus osoittaa, että ympäristöhasardit ovat hyvin yleisiä tutkimusalueella. Erityisesti tulvinta sekä maavyörymät aiheuttavat ongelmia talousvesijärjestelmien toimivuudelle monsuunisateiden aikaan. Nämä ympäristöhasardit johtavat vesi-infrastruktuurin rikkoutumisiin, veden laadun heikkenemiseen, putkien tukkiutumiseen sekä veden virtauksen heikkenemiseen. Tutkimuksen mukaan talousvesijärjestelmien käyttämän raakaveden mikrobiologisesti huono laatu on yleinen ongelma, joka ei rajoitu vain sadekauteen. Huono vedenlaatu aiheuttaa vesivälitteisiä tauteja kuten ripulia ja suolistomatoja. Tutkimuksen mukaan jyrkkä topografia, vesi-infrastruktuurin riskialtis sijainti jyrkillä rinteillä, raakaveden heikko laatu, heikko tai olematon vesilähteiden suojaus, vedenpuhdistusteknologioiden käyttämättömyys niin yleisesti kuin kotitalouksissa sekä järjestelmän korjaustoimien heikko laatu ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat useimpiin talousvesijärjestelmien ongelmatilanteisiin. Monet näistä haasteita olisivat kuitenkin ylitettävissä edullisilla ja yksinkertaisilla ratkaisuilla. Tutkimuksen mukaan talousveden saatavuuden lisäksi RWSSP vaikutti positiivisesti erityisesti institutionaaliseen kehitykseen projektialueella, ja useat projektin aikana perustetut instituutiot ovat vieläkin toiminnassa ylläpitäen järjestelmien toimivuutta. Näiden instituutioiden ylläpidon sekä tukemisen lisäksi, parannettu infrastruktuurin suojaus, tiedon lisääminen vedenlaatuasioissa ja vedenpuhdistusteknologian käyttäminen sekä paremmat resurssit infrastruktuurin korjauksessa ja ylläpidossa parantaisivat paikallisten talousvesijärjestelmien laatua ja kestävyyttä sekä ympäristöriskien hallintaa.
Description
Supervisor
Varis, Olli
Thesis advisor
Haapala, Juho
Keywords
water supply, hazard, disaster, vulnerability, capacity, Nepal
Other note
Citation