Kirjoittajahuonetta johtamassa – Pääkäsikirjoittajan työ ja taide sarjamuotoisessa fiktiossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
95 + 2
Series
Abstract
Tässä maisterin opinnäytteessä tutkittiin sarjamuotoisen fiktion pääkäsikirjoittamista sekä kirjoittajahuoneen johtamista. Työn tavoitteena oli kerätä yhteen käytännönläheistä, hiljaista tietoa suomalaisten pääkäsikirjoittajien työstä haasteineen ja hyväksi havaittuine käytäntöineen. Metodina työssä käytettiin asiantuntijoiden eli kuuden pääkäsikirjoittajan tehtävässä toimineen ja toimivan käsikirjoittajan teemahaastattelua. Lisäksi aineistona oli Aalto-yliopistossa tammikuussa 2023 järjestetyn ryhmäkirjoittamisen työpajan havainnointi sekä koulutukseen osallistuneiden jaksokirjoittajien tai jaksokirjoittamisesta kiinnostuneiden kyselyvastaukset toiveista pääkäsikirjoittajaa kohtaan. Haastattelujen rinnalla kulkee oma kokemukseni luomani Kaverikirja -sarjan pääkäsikirjoittamisesta. Työn rakenne on kolmeosainen: pääkäsikirjoittajan työ ennen kirjoittajahuonetta, kirjoittajahuoneessa sekä kirjoittajahuoneen jälkeen. Erityisesti keskityttiin kirjoittajahuonetyöskentelyyn ja käsikirjoitusprosessiin. Opinnäytteen löydösten mukaan pääkäsikirjoittajan tehtävä on monipuolisia taitoja vaativa rooli, jossa taiteellinen työskentely yhdistyy usein käsikirjoittajatiimin johtamiseen. Pääkäsikirjoittajalla on luova valta sarjan käsikirjoitukseen. Myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä jaksojen yhtenäisiksi editoiminen ovat keskeisiä asioita pääkäsikirjoittajan työssä. Tulosten mukaan pääkäsikirjoittajaksi voi kasvaa tehtävässä oppimalla, mutta pääkäsikirjoittajat kaipaavat tuekseen erityisesti johtamiskoulutusta. Jaksokirjoittajat toivovat pääkäsikirjoittajilta erityisesti selkeää johtajuutta ja kuuntelemisen taitoa. Pääkäsikirjoittajan ydintehtävä on tutkimuksen mukaan saada jaksokirjoittajat loistamaan, mutta myös varmistaa käsikirjoitusten yhtenäisyys, huomioida tilaajan toiveet ja pysyä uskollisena omalle visiolleen. Tuloksissa korostui pääkäsikirjoittamisen sosiaalinen luonne. Työssä menestyminen vaatii kykyä ja aikaa kommunikoida kirjoittajatiimin, mutta myös tuottajan, ohjaajan ja muiden käsikirjoituksen kanssa tekemisissä olevien kanssa. Yksi neuvoteltavissa oleva asia on vastuunjako ohjaajan kanssa. Väärinkäsitysten ja valtataistelujen välttämiseksi olisi tärkeää keskustella siitä, missä kaikessa sarjan luomiseen liittyvässä pääkäsikirjoittaja on mukana. Aktiivisen omistajuuden ottaminen luomaansa sarjaan sekä showrunnermaisuus näkyy tulosten mukaan tämän päivän pääkäsikirjoittajan asemassa. Pääkäsikirjoittaminen vaatii näkyväksi ja kuuluvaksi tulemista myös käsikirjoituksen sivujen ulkopuolella.

This Master's thesis explored working as a head writer for a tv series and leading a writers' room. The aim of the thesis was to gather together practical, tacit information about the work of Finnish head writers with the challenges and best practices that accompany the role. The method was a thematic interview with expert practitioners which comprised of six screenwriters who are experienced head writers. In addition, data was gathered from a writers’ room workshop at Aalto University in January 2023, through observation and participant responses from a filled questionnaire. The interviews and data are accompanied by a case study of my own experience of working as a head writer for a series I created, Soulmates (Kaverikirja). The structure of the thesis is in three parts: the work of a head writer before a writers’ room, in a writers’ room and after a writers’ room. In particular, the focus is on the work in a writers' room and the scriptwriting process. The findings of the thesis show that the role of the head writer is multi-skilled, often combining artistic work with leading a team of writers. The head writer has creative control over the script of the series. Giving and receiving feedback and editing episodes into a seamless entirety are also key aspects of the head writer's work. The results show that it is possible to grow into the role by learning on the go, but that head writers are in need of leadership training to support them. In particular, episode writers want head writers to have good leadership skills and abilities to listen. The core role of the head writer is to make the episode writers shine, to ensure there is consistency in the scripts, to take into account the wishes of the commissioner and finally to remain faithful to their own vision. The results highlight the social nature of the head writer’s work. Success in the task requires the ability and time to communicate not only with the writing team, but also with a producer, director and others involved in the scriptwriting process. One matter that can be negotiated is the division of responsibilities with a director. To avoid misunderstandings and power struggles, it is important to discuss how the head writer is involved in the creation of the series. According to the results, the role of the head writer today reflects actively taking ownership of their series. Being a head writer requires being visible and heard beyond the script.
Description
Supervisor
Talvio, Raija
Thesis advisor
Ruohonen, Anna
Keywords
tv-käsikirjoittaminen, sarjakirjoittaminen, ryhmäkirjoittaminen, writers' room, kirjoittajahuone, pääkäsikirjoittaja, showrunner, jaksokirjoittaja
Citation