Oikeusvaikutteisen kiinteistörekisterikartan mahdollisuudet Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-18
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
GPS-paikannuslaitteiden yleistyminen ja vaatimus tehostetuista kiinteistötoimituksista on luonut kasvavan kysynnän luotettavalle kiinteistöjen rajoja koskevalle paikkatiedolle. Laadukas koordinaattipohjainen sijaintitieto kiinteistöistä avaisi myös uudenlaisen mahdollisuuden määritellä kiinteistöjen rajat digitaalisesti nykyisten asiakirjojen ja maastomerkintöjen sijaan. Tässä diplomityössä käsitellään ajatusta kiinteistörekisterikartan koordinaattien asettamisesta ensisijaiseksi todisteeksi kiinteistöjen rajojen paikoista. Uudenlaisia koordinaattiperusteisia rajajärjestelmiä tarkastellaan Ruotsissa esiteltyjen vaihtoehtoisten järjestelmämallien kautta. Lisäksi työssä tarkastellaan Singaporen ja Itävallan rajajärjestelmiä. Singaporessa kaikki kiinteistöjen rajat määritellään koordinaattien perusteella ja Itävallassa uudet muodostettavat kiinteistöt saavat oikeusvaikutteiset koordinaatit. Kansainväliset esimerkit yhdessä Ruotsin teoreettisten järjestelmämallien kanssa havainnollistavat järjestelmäsuunnittelun ja -vaihdoksen kannalta kriittisiä tekijöitä. Työssä käsitellään Suomen kiinteistörekisterikartan nykytilaa ja sen soveltuvuutta lailliseksi todisteeksi rajojen sijainneille. Vaikka kiinteistörekisterikartalle on saatu tallennettua kaikkien Suomen kiinteistöjen rajat, on rajojen sijainnillisessa tarkkuudessa kuitenkin laadullisia ongelmia. Kiinteistörekisterissä esiintyvät rajat poikkeavat paikoitellen todellisista rajoista useita metrejä. Laatuongelman luomaan haasteeseen haetaan ratkaisua erilaisten siirtymämallien kautta. Siirtymämalleissa ehdotetaan loogisia tapoja parantaa koordinaattien soveltuvuutta uuteen järjestelmään. Siirtymävaiheen merkittävimpiä esiin nousseita muuttujia ovat resurssien käytön aste, järjestelmän käyttöönoton vaiheistaminen sekä kiinteistöjen omistajien osallistumisen taso.

The proliferation of GPS tracking units and the request for more efficient cadastral procedures has created increasing demand for reliable digital information about property boundaries. High quality property coordinates open a new kind of opportunity to determine property boundaries digitally instead of currently used maps and physical boundary markings. This thesis discusses the idea of setting coordinates of cadastral map as a primary evidence of boundary positions. The modern kind of coordinate-based boundary systems are examined against theoretical system models created in Sweden. Additionally Singaporean and Austrian boundary systems are explored. In Singapore all the boundaries are now determined by coordinates and in Austria legally significant coordinates are set for all newly formed boundaries. These international examples of the coordinated cadastral systems together with the Swedish theoretical models demonstrate critical aspects of system planning and reforming. This work explores the current state of Finnish cadastrial map and its suitability as a legal evidence for the property boundaries. All the boundaries in Finland are stored in the cadastrial map, but there are some quality issues related to the boundary point coordinates. The difference between the boundaries stored in cadastrial map and the physical boundary markings are sometimes counted in tens of meters. The challenge of quality issues is examined against reform models. The reform models suggest logical combinations for the critical factors related to the system reforming. The use of resources, the steps of implementation and the participation of land owners are the most significant aspects about reforming that have emerged.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Kotilainen, Seija
Keywords
kiinteistörekisterikartta, koordinaatit, todistehierarkia, järjestelmämalli
Other note
Citation