Virtuaalikone ja -verkkoympäristön hyödyntäminen tietoverkkotekniikan tutkimus- ja opetusympäristöjen rakentamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
55 + [26]
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli selvittää virtuaalisen tutkimusverkkoyhteyden tarvetta, vaatimuksia ja toteutuskelpoista tuomista tutkijoiden ja muiden tahojen, kuten opiskelijoiden, käyttöön. Virtuaalinen ympäristö oli tarkoitus rakentaa maksutta saatavilla olevien virtuaalikone- ja VPN-asiakasyhteysohjelmistojen varaan ja sen tulisi olla mahdollista asentaa tutkijoiden keskitetysti hallittuihin työasemiin. Lisäksi tutkittiin ratkaisun käyttökohteita, joista tärkeimpänä oli testiverkkoihin yhdistäminen. Ratkaisulle asetettavia vaatimuksia selvitettiin tietoturvapolitiikan, loppukäyttäjien, tietojärjestelmien ylläpidon ja laitteistovaatimusten kannalta. Käyttäjien ja ylläpidon näkemyksiä kyseltiin haastatteluin ja kyselyin. Työn tuloksena saatiin VirtualBox-virtualisointiohjelman ja OpenVPN-ohjelmiston muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa läpinäkyvän VPN-yhteyden ja rajoittamattomat käyttöoikeudet virtuaalikoneen sisällä. Ratkaisu täyttää sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset melko hyvin, huonona puolena on sen suorituskyky verrattuna isäntäjärjestelmään.

The objective of this thesis was to study the need for virtual research network connection and requirements for bringing an implementation to researchers and other parties, such as students. Virtual environment was intended to be built upon virtual machine and VPN client software that are available free of charge. This environment should be possible to install to workstations by centralized management system. In addition, other applications for the solution was studied, the most important application is connecting to testbed networks. The requirements for the solution were studied from the view-point of security policy, end users, IT administration and hardware. The views of the end users and administrators were studied by a questionnaire and interviews. The result of this thesis is the combination of VirtualBox virtualization software and OpenVPN software. It enables a transparent VPN connection to a virtual machine, for which the user has unrestricted administration level user rights. The solution fulfils the requirements fairly well, the weak point is its performance compared to the host system.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Peuhkuri, Markus
Keywords
virtual machine, VPN, network testbed, VirtualBox, OpenVPN, virtuaalikone, VPN, testiverkko, VirtualBox, OpenVPN
Other note
Citation