FindSampo: A Citizen Science Platform for Archaeological Finds on the Semantic Web

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-16
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
84 + 14
Series
Abstract
Today with the increasingly growing popularity of the Internet and information technologies, organisations have started to use collective intelligence and networked communities to collect, analyse and interpret data. This thesis is a part of the Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) project that aims to develop a digital Web service catering for archaeological finds made by members of the public by engaging everyone interested in archaeology. In this thesis, an innovative prototype called FindSampo designed and implemented to provide a platform for reporting and studying archaeological finds for the SuALT project adopting a mobile-first and user-centred design. It aspired to bring together members of the public, scientists, cultural heritage managers and archaeologist utilising citizen science mediated by Semantic Web and emerging Web development technologies. Furthermore, it reviewed the literature on crowdsourcing, citizen science, Linked Data and also other European archaeological resource portals. The work of this thesis contributes to reporting and studying archaeological finds by providing a platform that combines the advantages of the existing ones and utilises citizen science, Semantic Web and emerging Web development technologies. The evaluation of the prototype and user experience surveys reveal that the platform improves significantly archaeological data collection, analysis and interpretation processes. Furthermore, it provides further research opportunities by visualising archaeological data as well as improving its availability and accessibility.

Internetin ja informaatioteknologioiden suosion kasvun myötä organisaatiot ovat alkaneet hyödyntää kansalaisten yhteisöllistä kiinnostusta ja osaamista kerätäkseen, analysoidakseen ja tulkitakseen dataa. Tämä diplomityö on osa hanketta nimeltä Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT), joka pyrkii rakentamaan verkkoympäristön tiedon ja rakenteellisen metadatan keräämiseen yhteistyössä kansalaisten kanssa. Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin prototyyppi nimeltään Löytösampo, joka tarjoaa alustan arkeologisten löytöjen ilmoittamiseen ja opiskeluun. Sovellus omaksuu ensisijaisesti mobiililaitteille tarkoitettuja käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita. Löytösampo pyrki yhdistämään museoviranomaisia, tutkijoita, arkeologeja ja tavallisia kansalaisia hyödyntäen kansalaistiedettä, semanttista webiä ja uusia web-kehitys työkaluja. Lisäksi tässä työssä tehtiin kirjallisuuskatsaus joukottamisesta, kansalaistieteestä, linkitetystä datasta ja vastaavista muista eurooppalaisista arkeologisista järjestelmistä. Tässä diplomityössä on kehitetty arkeologinen alusta, joka vie nykyiset arkeologiset järjestelmät askeleen eteenpäin. Se yhdistäää nykyisten järjestelmien hyvät puolet ja lisäksi hyödyntää kansalaistiedettä, semanttista webiä ja uusia verkkokehitysteknologioita. Käyttäjäkokemusten perusteella prototyyppi parantaa huomattavasti arkeologisen datan keräämis-, analysointi- ja tulkintaprosesseja. Lisäksi se tarjoaa uusia tutkimusmahdollisuuksia visualisoimalla arkeologista dataa ja parantamalla sen tehokkuutta ja käytettävyyttä.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Thesis advisor
Ikkala, Esko
Keywords
citizen science, crowdsourcing, semantic web, linked open data, archeology, web development
Other note
Citation