Suunniteltu kuva : henkilövalokuvien rakentaminen aikakauslehdessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2014-02-07
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
508
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 2/2014
Abstract
The functions of editorial portraits in consumer magazines and different discourses of production of photography are investigated in this study. These questions are addressed focusing on the very making of the portraits. The study is composed of three ethnographic case studies, the materials consisting of interviews and observations of newsrooms and photographic studios of a variety of Finnish consumer magazines. Also the portraits referred to in the interviews or resulting from the observed production processes have been used as research material. The editorial portrait’s main function is to act as a part of the magazine’s editorial concept, and the portraits are designed. As a result of the study, the magazine’s designed image is introduced and defined as follows: 1) It is co-operatively produced primarily for its original context. 2) Its realism is defined according to the magazine concept’s definition of realism. 3) It is a performance within which the magazine collective, the portrayed person and the reader take part. 4) It is performative: it refers to its own making and repeats the ethos of its magazine. 5) It encompasses the reader in the performance by showing its proficiency and co-produced authenticity. Based on the analysis of the materials, two strong discourses of production of photography in the studied magazines – the community discourse and the neutrality discourse – are specified. The community discourse emphasizes the co-production of the portraits and the role offered to the reader as “one of us”. The portrayed persons are chosen and photographed according to the well-defined realism of the magazine concept. Hence, the magazine’s editorial portraits may form a discursively very homogeneous entity. The neutrality discourse, in contrast, draws upon the traditional ideals of journalistic impartiality and stresses the reader’s role as a recipient of correct information. The realism of the portraits derives from the topic of the article, and the portrayed persons are not necessarily visually unified to conform with the magazine’s editorial concept. Drawing from the analysis, it is argued that the editorial portraits in magazines are contextualized performances that have different discursive biases. They construct and sustain the values and the credibility of the magazine’s editorial concept. The editorial portraits refer to themselves and their magazine not less than they do to any external subject matter.

Tutkimuksella selvitetään, mikä on henkilövalokuvien tehtävä aikakauslehdessä ja millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten aikakauslehtien valokuvien tuotannossa. Kysymyksiä lähestytään tarkastelemalla, miten henkilövalokuvia tehdään. Kolme etnografista tapausaineistoa on kerätty erilaisten suomalaisten kuluttaja-aikakauslehtien toimituksissa ja valokuvaustilanteissa. Aineistot koostuvat ensisijaisesti haastatteluista ja havainnoinneista sekä toissijaisesti haastattelujen tai havainnoinnin kohteina olleiden henkilökuvausten tuloksena syntyneissä kansijutuissa julkaistuista henkilökuvista. Aikakauslehden henkilökuvan tehtävä on toimia konseptinsa osana, ja henkilökuvia tehdään suunnitellusti. Tutkimuksen tuloksena esitellään aikakauslehden suunniteltu henkilökuva, jonka voi määritellä seuraavasti: 1) Se tehdään ryhmätyönä ensisijaisesti omaan kontekstiinsa. 2) Sen realismi määrittyy sen kontekstin, aikakauslehden, valitsemien näkökulmien mukaan. 3) Se on performanssi, johon osallistuvat lehti, kuvattava henkilö ja lukija. 4) Se on performatiivinen: se viittaa omaan tekemiseensä ja toistaa lehden maailmankuvaa. 5) Se osallistaa lukijan performanssiin kädenjäljen ja autenttisuuden avulla. Aineistojen analyysin perusteella tutkituista aikakauslehdistä osoitetaan kaksi vahvaa henkilökuvan tuotannon diskurssia: yhteisödiskurssi ja neutraaliusdiskurssi. Yhteisödiskurssi painottaa yhdessä tekemistä ja lukijalle tarjottavaa roolia “yhtenä meistä”. Koska henkilöt valitaan ja kuvataan lehden tarkkaan määritellyn realismin mukaisesti, henkilökuvat saattavat muodostua diskursiivisesti yhdenmukaisiksi. Neutraaliusdiskurssissa painottuvat enemmän lukijan rooli oikean tiedon vastaanottajana ja journalismin perinteisiin ihanteisiin nojaava tasapuolisuus. Henkilökuvien realismi on asialähtöistä, eikä henkilöitä välttämättä pyritä yhdenmukaistamaan lehden konseptiin sopivaksi. Aineistojen analyysin perusteella todetaan, että tutkittujen aikakauslehtien henkilökuvat ovat diskursiivisesti eri tavoin painottuvia kontekstilähtöisiä performansseja, jotka rakentavat ja ylläpitävät lehden konseptin arvoja ja uskottavuutta. Henkilökuvat viittaavat lehteensä ja itseensä vähintään yhtä paljon kuin itsensä ulkopuoliseen kohteeseen.
Description
Supervising professor
Salo, Merja, Prof., Aalto University, School of Arts, Design, and Architecture, Finland
Thesis advisor
Töyry, Maija
Salo, Merja
Keywords
henkilövalokuvaus, aikakauslehdet, kuvajournalismi, mediatutkimus, portraits, photography, magazines, media research, journalism
Other note
Citation