Implementation of the Fuel Quality Directive and the related legislation within a corporate bio- obligation system

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-08-26
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU3001
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
73 + 15
Series
Abstract
The topic of this thesis is the Implementation of the Fuel Quality Directive (FQD) and the related legislation within a corporate bio-obligation system. The research questions answered are what are the reporting requirements stated in FQD and how this reporting should be implemented, what should be the logic behind the excess bioenergy cumulation calculations and how should it be implemented in the company’s current ERP system, and how to include and integrate GHG emission saving information from FQD, Distribution Obligation Law and Renewable Energy Directive in the bio-obligation reporting to the authorities and in Neste Oil’s excess bioenergy cumulation calculations. In addition to the research questions, three additional questions are answered. These questions are what causes distribution obligation in Finland, what causes fuel taxation in Finland, and what causes GHG emission reduction obligation in Finland and how this obligation is fulfilled by the obligated parties. The first part of the thesis presents the focal company and the world of renewable fuels. The second part of this thesis concentrates on Corporate Social Responsibility in the Oil industry and gives an introduction to how CSR is defined and considered in the industry and what kind of critique has emerged concerning CSR in the oil industry. The literature research also presents Neste Oil’s ways to tackle this critique. The second part also presents the directives and related legislation in more detail. In the third part, the empirical part, the questions defined in the first paragraph are answered. Bio-obligation and taxation of fuels arise when the products are passed through the excise duty point. The value of biofuels arises in two ways in Finland: a premium paid for the biofuel and lower taxation of bio-based fuels. All the companies selling transport fuels need to fulfill a biocontent distribution obligation and this obligation can also be over-fulfilled. This exceeding bioenergy can be stored for future use of obligation fulfillment or it can be sold to other companies so that they can fulfill their obligation. The reporting requirements of FQD consist of four different reports (fuel type, origin, place of purchase, and total energy reported and reduction of GHG emissions achieved). The majority of this information can already be found in Neste Oil’s existing ERP systems so reports can be created based on templates provided in FQD. The implementation of extending traceability information to concern the excess bioenergy cumulation calculations so that a potential competitive edge (selling excess bioenergy to other companies) can be harnessed should be done by a new application that allows the use of criteria to be optimized. This can be done by creating a new application that is based on the FiFo-principle but leaves room for manual changes and allocations. There are still many unclarities concerning the details of FQD since it is not effective yet. During writing this thesis there have also arisen several other questions that remain unanswered. These questions are presented in the last chapter that gives suggestions for future research.

Tämän diplomityön aiheena on Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatua käsittelevän direktiivin (FQD) ja siihen liittyvän lainsäädännön implementointi toiminnanharjoittajan biovelvoitejärjestelmään. Tutkimuskysymykset, joihin tässä työssä vastataan, ovat: mitkä ovat FQD:n raportointivaatimukset ja miten kyseinen raportointi implementoidaan käytännössä, millainen logiikka jakeluvelvoitteen ylitäyttölaskelmien takana tulisi olla ja miten tämä logiikka implementoidaan yrityksen nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään sekä kuinka kasvihuonekaasupäästövähenemiä koskeva informaatio implementoidaan ja integroidaan jakeluvelvoiteraportointiin sekä jakeluvelvoitteen täytön jälkeen yli jäävän bioenergian kumulaatiolaskelmiin. Tutkimuskysymysten lisäksi tässä diplomityössä annetaan vastaus kolmeen lisäkysymykseen. Nämä kysymykset koskevat vain Suomea ja ovat: mikä aiheuttaa jakeluvelvoitetta, mikä aiheuttaa polttoaineverotusta sekä mikä aiheuttaa velvoitetta kasvihuonekaasupäästövähenemistä ja miten tämä velvoite saadaan täytettyä. Työn ensimmäisessä osassa esitellään kohdeyritys, Neste Oil, sekä uusiutuviin polttoaineisiin liittyviä asioita, kuten tuotevariaatioita sekä raaka-aineita. Toisessa osiossa pureudutaan öljyalan yritysten yhteiskuntavastuuseen sekä esitellään, miten yritysten yhteiskuntavastuu on määritelty ja miten se käsitetään öljyalalla sekä millaista kritiikkiä liittyy öljy-yhtiöiden yhteiskuntavastuuseen. Kirjallisuuskatsauksessa myös esitellään Neste Oilin tapoja vastata tähän kritiikkiin. Toisessa osiossa myös esitellään direktiivit ja niihin liittyvä lainsäädäntö tarkemmin. Kolmannessa, empiirisessä osiossa annetaan vastaus ensimmäisessä luvussa esitettyihin kysymyksiin. Jakeluvelvoite ja verotus alkavat, kun tuotteet siirtyvä verorajan yli jakeluun. Biopolttoaineiden arvo yritykselle ilmenee Suomessa kahdella tavalla: biopolttoaineista maksetusta hintapreemiosta sekä biopolttoaineiden alemmasta verotuksesta. Kaikkien liikennepolttoaineita myyvien yritysten täytyy täyttää jakeluvelvoitetta ja kyseistä velvoitetta on myös mahdollista ylitäyttää. Tämä ylijäämäinen bioenergia voidaan säästää myöhempää käyttöä varten eli sillä on mahdollista täyttää velvoitetta seuraavina verovuosina tai vaihtoehtoisesti energiaa voi myydä muille yrityksille, jotta he voivat täyttää omaa velvoitettaan. FQD:n raportointivaatimukset koostuvat neljästä erilaisesta raportista (polttoainetyyppi, alkuperä, ostopaikka sekä saavutettu kasvihuonekaasupäästövähenemä). Suurin osa vaadittavasta informaatiosta löytyy Neste Oilin olemassa olevista järjestelmistä, joten tämä raportointi voidaan pitkälti toteuttaa luomalla FQD:ssa esitettyjen raportointipohjien mukaiset raportit. Jäljitettävyysinformaation lisääminen koskettamaan myös jakeluvelvoitteen ylitäyttöä tulisi tehdä luomalla uusi sovellus, joka jättää mahdollisuuden kriteerien allokoinnin optimoinnille. Jäljitettävyysinformaation lisääminen antaa yritykselle mahdollisuuden valjastaa potentiaalinen kilpailuetu, joka syntyy mahdollisuudesta myydä ylitäyttöä kilpaileville yrityksille, jotta hekin voivat täyttää omat velvoitteensa (jakeluvelvoite sekä kasvihuonekaasupäästövähenemät). Kyseisen sovelluksen tulisi perustua FiFo-periaatteeseen, mutta myös kriteerien manuaalinen muuttamisen sekä allokoinnin tulisi olla mahdollista. Vielä on olemassa monia epäselvyyksiä tulevaisuutta koskien, sillä FQD ei vielä ole voimassa. Tämän työn kirjoittamisen aikana on myös tullut muita kysymyksiä, joihin ei vielä ole olemassa vastauksia. Nämä kysymykset esitellään työn viimeisessä kappaleessa, joka listaa suosituksia tuleviksi tutkimusaiheiksi.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Seppälä, Kari
Keywords
bio-obligation, fuel quality directive, renewable energy directive, distribution obligation law, excess bioenergy
Other note
Citation