Quality control and assurance for cast valve parts at foundries

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-03-23
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
103 + 1
Series
Abstract
Metso has started to set higher demands to the valves that they produce. During last boom in the economical world Metso had problems to deliver products on time. To ensure that this won’t happen when the next boom comes, Metso started new quality improving project and this thesis is part of that project. Metsos problem is not the defects found from casting, but the fact that these defects are not found until in Metsos incoming inspection. First step was to find out how suppliers are measuring quality. And perhaps to find good metrics for Metso to evaluate suppliers to one another. The metrics that foundries use to measure quality are welding filler material usage, internal rejects and claims. These metrics are not useful for Metso to monitor quality. To ensure better means for Metso to monitor quality this thesis presents two actions that Metso already in part uses and two totally new actions. These are taking incoming inspections yield rate as on metric and taking on time delivery as second metric. And the new ones are demanding reporting of defects found during manufacturing and starting record findings of improper packing of shipments. Also this thesis recommends that Metso starts to track down casting models and that Metso should publish quality handbook for suppliers.

Metso on alkanut vaatimaan parempaa laatua valmistamiltaan venttiileiltä. Viimeisen nousukauden aikana Metsolla oli vaikeuksia toimittaa tuotteitaan ajoissa. Varmistaakseen ettei näin käy tulevaisuudessa Metso aloitti laadunparannusprojektin ja tämä diplomityö on osa tuota projektia. Metson ongelmana eivät ole valuista löytyvät virheet vaan se, että virheet löydetään vasta Metsolla vastaanottotarkastuksessa. Tämän työn ensimmäinen askel oli etsiä valimoilta mittareita laaduntarkkailuun. Mittarit, joita valimot käyttävät ovat: hitsauslisäaineen käyttö, sisäiset susitukset sekä reklamaatiot. Mikään näistä mittareista ei ole käytännöllinen Metson kannalta. Tämä työ esittelee kaksi Metsolla jo olemassa olevaa keinoa laadunvarmistukseen sekä kaksi aivan uudenlaista keinoa. Vanhoina keinoina ovat vastaaottotarkastuksen saannon käyttäminen mittarina sekä toimitusvarmuuden käyttäminen mittarina. Uusina keinoina esitellään valmistuksen yhteydessä löydettyjen virheiden taltioiminen sekä saapuneiden toimitusten tarkastaminen ja löytyneiden virheiden taltioiminen. Tämä diplomityö myös suosittelee, että metso alkaisi seuraamaan valumallejaan tarkemmin. Lisäksi suositeltavaa on, että Metso julkaisee alihankkijoilleen laatukäsikirjan.
Description
Supervisor
Orkas, Juhani
Thesis advisor
Virolainen, Juha
Keywords
casting, quality, quality assurance, quality control, quality improvements
Other note
Citation