Vuokranantajan asema tilusjärjestelyssä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-14
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
70+29
Series
Abstract
Tämä tutkimus selvitti vuokranantajan asemaa tilusjärjestelyssä. Kyseistä asemaa tarkasteltiin niin toiminnallisen kuin juridisen näkökulman kannalta. Aiempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty lähinnä vuokralaisen asemasta tai pellonvuokrauksesta yleisesti. Vuokranantajan aseman perusteella selvitettiin sopivia kehityskohteita tilusjärjestelytoimintaan. Työn kohteena oli viimeaikoina toteutetut keskeisiltä tilusjärjestelyalueilta valitut peltotilusjärjestelyt. Tutkimuksessa käytettiin pääosin laadullisia menetelmiä. Tutkimus rakentui haastatteluista, jotka tehtiin vuokranantajille sekä tilusjärjestelyn asiantuntijoille. Näistä tärkeimpänä oli maanomistajille tehty lomakekysely. Kyselyn tarkoituksena oli muun muassa selvittää, kuinka vuokranantajat itse kokivat asemansa. Kyselyyn vastasi 163 vuokranantajaa. Tutkimuksessa käytettiin apuna myös kirjallisuuslähteitä sekä IACS-peltolohkorekisteriä. Kyselyn tulosten perusteella vuokranantajien tyytyväisyys tilusjärjestelyn vaiheisiin oli pääosin kohtalaista. Tämä johtuu oletettavasti vuokranantajien huolesta, että tilusjärjestelystä aiheutuu heille ylimääräisiä kustannuksia. Vuokranantajien kokemus kustannusten jakautumisesta ja niiden kattamisesta vuokratuloilla oli negatiivisempaa kuin muista tilusjärjestelyn osista. Kokemus-ten osalta tulokset vaihtelivat hieman alueellisesti. Samoin muilla tekijöillä, kuten vastaajan iällä oli vaikutusta vuokranantajien kokemuksiin. Tilusjärjestelyn asiantuntijoiden tieto vuokranantajien kokemasta vastasi pääosin vuokranantajien omaa kokemusta. Vuokranantajien asema ei merkittävästi poikennut muiden maanomistajien asemasta. Vuokrasopimus pyrittiin pitämään voimassa ja pellonsijoittelussa voitiin kuulla vuokralaista, vuokranantajan mielipiteen ollessa ratkaisevana tekijänä. Kokonaisuudessaan vuokranantajien asemaan voidaan jatkossa vaikuttaa keskittymällä muun muassa tiedottamisen kehittämiseen sekä kustannusten jakamiseen. Vuokranantajalle voidaan välittää tietoa tilusjärjestelyn eri vaiheista, mahdollisuuksista ja niistä eduista. Kustannuksia voidaan jakaa myös vuokralaiselle, silloin kun vuokrasopimukset ovat pidempiä. Kyselyn perusteella tiedottamista toivottiin tehostettavan ojitusurakointiin sekä perikuntien osakkaille.

The purpose of this research was to investigate lessor’s status on land consolidation. This status was investigated from the functional and juridical point of view. Considering this topic, prior re-searches investigated mainly the status of lease holder or lease in general. Appropriate areas for development of land consolidation process were formed based on the lessor's status. This study included recently conducted land consolidations from the main arable land consolidation areas. Mainly qualitative methods were used in this research. The research was based on interviews with lessors and land consolidation experts. The most important interview was the inquiry form to landowners. Purpose of the query was for e.g. to find out how the lessors themselves felt about their status. There were 163 responses from lessors to the query. Literary sources and the IACS land parcel register were used as an aid for the research. According to the results of the query, lessors' experience with land consolidation phases was mostly moderate. This is presumably caused by the lessors' concern that the land consolidation causes additional costs for them. Lessors' experience in distribution of the costs was more negative than the other parts of the land consolidation. For example the experience was more negative considering how well the rents of arable lands were capable to cover the costs of land consolidation. How-ever the experience varied slightly regionally. Similarly, other factors such as the lessor’s age had an impact to the experience. The information the land consolidation experts had from lessors' experience were similar with the lessors’ own. In land consolidation process the lessor’s status is not significantly different from other landowners’ status. The agreements for the rent were kept in effect. On some cases the leaseholders were heard on consolidation. However lessor’s opinion was the decisive factor. Altogether, the lessor’s status may be improved in the future by focusing to develop informing and cost-sharing. The informing of the lessors can be information of different phases of land consolidation, along with the lessor’s opportunities to influence on those. Costs can also be shared to the lease holder when the leases are longer. Based on the survey the lessors hoped for more effective informing about ditching contracts and to heirs.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Kotilainen, Seija
Keywords
vuokranantaja, maanomistaja, tilusjärjestely, kyselytutkimus, lessor, landowner, land consolidation, survey study
Other note
Citation