Lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuteen, soveltamiskohteena mekaaninen tiiviste

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-24
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuden näkökulmasta ja tarkastelu tehdään mekaanisen liukurengastiivisteen metallisille rakenneosille. Tutkimuskysymys voidaan kiteyttää seuraavasti: ”Voiko lisäävillä menetelmillä tehdä mekaanisen tiivisteen?” Tutkimuksen teoreettinen aineisto koostuu alan kirjallisuudesta sekä yksityisten tahojen julkaisemista internetmateriaaleista. Tietoa kerätään myös laitevalmistaja- sekä konepajahaastatteluin. Kerätyn tiedon ja yhteistoiminnan pohjalta toteutetaan valitulla menetelmällä liukurengastiiviste, jonka onnistumista verrataan vakiotuotteeseen. Vertailua tehdään korroosion, valmistettavuuden sekä toiminnallisuuden suhteen. Valmistetulle tuotteelle tehdään lisäksi tuotantokustannusarviointi tutkimusta varten luodun analyysin avulla. Lisäävistä teknologioista pulveripetisulatusmenetelmä havaittiin toimivimmaksi vaihtoehdoksi ja tiiviste toteutettiin laserkoneistamalla. Korroosiokokeessa pulverimateriaalien todettiin vastaavan kaupallisen nimikkeen arvoja ja lastuavalla työstöllä viimeistellyn tuotteen ominaisuudet todettiin vastaavan vakiotuotetta. Tuotantokustannuksiltaan kyseinen menetelmä todettiin vertailukelpoiseksi vakiotuotteen kustannuksille. Tutkitun tiedon perusteella on todettavissa, että lisäävillä menetelmillä on mahdollista tehdä toimiva mekaaninen liukurengastiiviste. Lisäksi kustannuslaskelmien tulokset antavat rohkaisevan viittauksen sille, että lisäävien menetelmien ottamista tiivisteiden tuotantoon kannattaa tutkia lisää.

The purpose of this master thesis is to study the performance of additive manufacturing (AM) for the process industry. The study focuses on the metallic structural parts of mechanical seal. The main research question can be simplified to ”Is it possible to make mechanical seal using additive manufacturing methods?” The theoretical data of the study is collected from both professional literature and internet material published by private enterprises. Additional information is collected by interviewing machine manufacturers and engineering workshops. One of the studied manufacturing methods is chosen to produce a mechanical seal, according to gathered knowledge and with help of cooperation. The performance of the chosen method is evaluated by comparing the produced seal to a standard seal trough corrosion, manufacturing and operational tests. The production costs of the produced seal are also estimated by a novel analysis method created for this thesis. The powder bed fusion (PBF) was recognized as the most useful method of AM technology and the mechanical seal was manufactured by laser sintering. In corrosion tests the tested powder metals were verified to be similar to the conventional trade names of the materials. The manufactured seal was finished by chipping and its properties were verified to be equal to standard product. The production costs were determined to be comparable to standard product costs. According to information obtained in the course of this thesis, it is verified that it is possible to make functional mechanical seal by additive manufacturing technology. Production cost analysis encourages keeping on researching AM production for mechanical seals.
Description
Supervisor
Partanen, Jouni
Thesis advisor
Törnqvist, Erik
Keywords
AM, lisäävä valmistus, lastuava työstö, mekaaninen tiiviste, kustannuslaskelmat
Other note
Citation