Improvement of multihoming in a diverse working environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 103 s. + liitt. 30
Series
Abstract
Tietoliikennepalveluja tarjoavien yritysten Internet-yhteyksien saavutettavuus on nykypäivän tärkeää tuottavuuden takaamiseksi. Yritykset voivat parantaa saavutettavuuttaan huomattavasti olemalla kytkeytyneenä useampaan kuin yhteen palveluntarjoajaan samanaikaisesti. Tämän avulla saadaan aikaan Internet-yhteyksien vikasietoinen ratkaisu jota kutsutaan moniverkkoliitynnäksi. Tässä työssä perehdytään moniverkkoliitynnän kehittämiseen kohdeyrityksessä esittelemällä sen toteuttamismahdollisuuksia, analysoimalla nykyistä tilaa ja suunnittelemalla uusi moniverkkohitynnän rakenne. Lähdemateriaalina työssä käytettiin moniverkkoliitynnän tekniikoiden IETF-standardeja yhdessä laitevalmistajien verkkodokumenttien kanssa. Kohdeyrityksen verkkorakenteen nykytila esitettiin dokumentaatioiden perusteella, haastattelemalla henkilökuntaa, ja keräämällä tietoa Internet-yhteyksien tietoliikenteen määrästä. Suunniteltu moniverkkoliitynnän toteutus testattiin laboratorioverkon avulla toteuttamalla sarja vikaantumista simuloivia testejä. Oikean moniverkkoliitynnän toteutusvaihtoehdon valinta ei ole yksinkertainen prosessi, vaan se vaatii tarkkaa tarpeiden tunnistamista. Kohdeyrityksen tapauksessa parhaiten soveltuvaksi tekniikaksi osoittautui NAT-osoitteenmuunnokseen ja staattisen reitin jäljitykseen perustuva kahden Internet-yhteyden ratkaisu. Laboratorioverkon avulla saadut tulokset täyttivät vikasietoisuudelle asetetut tavoitteet, sillä kohdeyritykselle tärkeät VPN- ja sähköpostiliikenne toimivat palveluntarjoajan vikaantumisesta huolimatta. Tämän vuoksi suunniteltu malli aiotaan toteuttaa kohdeyrityksessä myös käytännössä.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Koskipaasi, Raija
Keywords
multihoming, moniverkkoliityntä, fault tolerance, vikasietoisuus, Internet connectivity, Internet-yhteys, NAT
Citation