Management of commercialization - Case studies of industrial, business-to-business product innovations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2012-10-12
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
318
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 122/2012
Abstract
Product innovations are the cornerstones of growth and profit in business. One of the main arguments put forward in this dissertation postulates that commercial success is required for a new product to become a product innovation. Commercial success does not happen automatically; it requires the proper management of commercialization. Commercialization within the context of new products is defined as a set of business activities, tasks, and actions that run in parallel with ideation and product development processes and complete them so that a new product can become commercially viable, tradable, and eventually successful on the market. The purpose of this dissertation is to study and understand commercialization within the context of industrial, business-to-business (B2B) product innovations and to develop a new theory for it. A conceptual framework for product innovation is developed and used to support the operationalization of commercialization construct. The empirical part of the dissertation provides practical value derived from empirical case data, which practitioners may use to improve the management of commercialization among industrial B2B firms. The body of knowledge for this study consists of literature on innovation management, product innovation, marketing, R&D management, organizational theory, and business strategy. The literature review revealed that the concepts of innovation, product innovation, and commercialization are all ambiguous and that there are no commonly accepted definitions for them. The concept of commercialization in particular is an undeveloped construct within the context of new products. As a research method, the study makes use of case-study research. The empirical material consists of six within-case studies and a cross-case analysis of them. The B2B case firms under study included Beneq, Exact Tools, KONE, Marioff, Martela, and Vaisala. New theoretical constructs and propositions for the successful management of commercialization are presented based on combining the case studies and the literature. The research revealed that the commercialization of new, industrial B2B products was an unexplored research area. This dissertation aims to fill this research gap. The main findings are presented in nine propositions. In addition, linear thinking during the innovation process should be abandoned and replaced with a new concurrent commercialization framework, which is presented as the concluding result of this dissertation.

Tuoteinnovaatioilla on merkittävä vaikutus yritysten liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen. Väitöskirjan yksi keskeinen argumentti on se, että tuoteinnovaatio edellyttää kaupallista menestystä. Kaupallinen menestys ei tapahdu automaattisesti, vaan edellyttää kaupallistamisen hallintaa. Kaupallistaminen uusien tuotteiden yhteydessä on määritelty seuraavasti: Kaupallistaminen käsittää ideoinnin ja tuotekehityksen rinnalla kulkevat aktiviteetit, tehtävät ja toimenpiteet, jotka täydentävät toisiaan, jotta uusi tuote tulee toteuttamiskelpoiseksi, mahdolliseksi kaupallisen vaihdannan kohteena olemiselle sekä lopulta menestykseksi markkinoilla. Väitöskirjan tavoitteena on tutkia ja ymmärtää kaupallistamista yritysten välistä liiketoimintaa harjoittavien teollisten yritysten osalta. Työssä luodaan konseptuaalinen viitekehys tuoteinnovaation osalta. Tämä viitekehys myös tukee kaupallistamiskäsitteen operationalisointia. Työn käytännön tavoitteena on tuottaa uutta liikkeenjohdollista tietoa tapaustutkimusten pohjalta. Tätä uutta tietämystä voidaan soveltaa kaupallistamisen kehittämisessä teollisissa yrityksissä. Väitöskirjan kirjallisuuskatsaus perustuu innovaatiojohtamisen, tuoteinnovaatiotutkimuksen, markkinoinnin, tuotekehityksen, organisaatioteorioiden sekä yritysstrategian keskeiseen kirjallisuuteen. Katsauksen perusteella voidaan todeta, että käsitteet innovaatio, tuoteinnovaatio ja kaupallistaminen eivät ole yksiselitteisiä, eikä niille ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Erityisesti voidaan todeta, että kaupallistaminen käsitteenä ei ole muotoutunut vakiintuneeksi käytänteeksi uusien tuotteiden yhteydessä. Työn empiirisessä osassa käytetään tapaustutkimusmetodia. Empiirinen materiaali käsittää kuusi erillistä tapaustutkimuskohdetta, sekä niiden välisen ristiinanalysoinnin. Tutkitut teolliset yritykset ovat Beneq, Exact Tools, KONE, Marioff, Martela ja Vaisala. Yhdistämällä tapauksien löydöksiä aiempaan teoriaan esitetään väittämiä siitä, miten menestyksekästä kaupallistamista tulisi toteuttaa. Erityisenä havaintona voidaan todeta, että aiempaa tutkimusta ja teoriaa uuden teollisen tuotteen kaupallistamisen osalta on erittäin vähän. Tämä työ pyrkiikin osaltaan täydentämään tätä tutkimusvajetta. Löydöksinä esitetään yhdeksän propositiota. Lisäksi todetaan, että lineaarinen ajattelu innovaatioprosessissa tulisi hylätä ja korvata rinnakkaiskaupallistamisen käsitteellä, jonka osalta esitetään työn yhtenä lopputulemana uusi konseptuaalinen viitekehys.
Description
Supervising professor
Lillrank, Paul, Professor
Thesis advisor
Lillrank, Paul, Professor
Keywords
commercialization, innovation management, product innovation, management of new products, industrial business-to-business products, product launch, concurrent commercialization, case studies, kaupallistaminen, innovaatiojohtaminen, tuoteinnovaatio, uusien tuotteiden hallinta, teollinen tuote yritysten välisessä kaupankäynnissä, tuotelanseeraus, rinnakkaiskaupallistaminen, tapaustutkimuksia
Other note
Citation