Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77 + 1
Series
Abstract
Diplomityö toimii esiselvityksenä autojen tulevalle rakennemuutosmääräykselle. Työssä tarkasteltiin autojen rakennemuutospäätöksen nykytilaa ja sitä vertailtiin L-ajoneuvoluokkien rakennemuutosasetukseen. Näkökantoja tulevaa määräystä varten haettiin useista Euroopan maista kyselyn avulla. Suomesta kehitysideoita varten haastateltiin hyväksyttyä asiantuntijaa ja katsastajia. Ulkomaiden osalta selvityksessä keskityttiin eniten Ruotsin käytäntöihin, koska liikenneturvallisuus ja ajoneuvoharrastaminen ovat siellä selvästi Suomea edellä. Autojen rakennemuutospäätös on peräisin vuodelta 1998. Päätös on lähes alkuperäisessä muodossaan joitakin lisäyksiä ja muutoksia lukuun ottamatta. Päätös ei vastaa kaikilta osin nykyaikaisia autoja, joten tekniikan kehitys on yksi peruste päätöksen uudistamiselle. Liikenne- ja viestintäministeriöltä siirretään Trafille päätösvaltaa, jonka pohjalta Trafi voi antaa määräyksiä useista ajoneuvoihin liittyvistä asiakokonaisuuksista, kuten autojen rakennemuutoksista. Määräysvallan antaminen Trafille nopeuttaa ajoneuvoihin liittyvän lainsäädännön pysymistä teknisen kehityksen mukana. Suomessa autojen rakenteiden muuttaminen on Euroopan yleiseen tasoon verrattuna kohtalaisen vapaata. Nykyisessä lainsäädännössä on joitakin epäselvästi asetettuja säädöksiä, jotka jättävät joko tulkinnan varaa tai ovat vaikeita ymmärtää. Ruotsissa ajoneuvorakentajien keskusjärjestö SFRO tarkastaa rakennetut ja muutetut ajoneuvot sekä ohjeistaa harrastajia. Ajoneuvoharrastetoiminnan pohjalta Ruotsiin on syntynyt uusia työpaikkoja. Selvityksen mukaan toiminta Ruotsissa on harrastajien ja viranomaisten mielestä hyvin organisoitua ja sujuvaa. Lainsäädäntöä muuttamalla on mahdollista tuottaa Suomeen uusia työpaikkoja ja jopa uutta teollisuutta. Rakennemuutosten selkeyttämiseksi, harrastetoiminnan sujuvoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulee uudessa määräyksessä huomioida etenkin moottorimuutokset, alustamuutokset sekä rengas- ja vannemuutokset. Helpotuksia omavalmisteisten ajoneuvojen rekisteröimiseksi tulee tarkastella Ruotsin mallin mukaisesti. Useiden muutosten vaatimustenmukaisuuden selvittämistapoja tulee pohtia uudelleen, sillä katsastustoimipaikoilla on nykyisellä varustuksella mahdollista suorittaa esimerkiksi pakokaasupäästömittauksia muutoskatsastusten yhteydessä. Määräysten huolellisella asettelulla voidaan vähentää byrokratiaa ja Trafin antamien poikkeuslupien määrää. Ennen uusien määräysten antamista, tulee mielipiteitä ja ideoita kuunnella tahoilta, joita muutokset eniten koskevat.

The objective of this thesis was to provide an overview of the current state of Finnish modification inspection regulations pertaining to cars in order to prepare the planned regulatory changes. The current state of modification inspection regulations was evaluated. To gain a wide perspective on the content and scope of needed amendments, a survey was conducted in several other European countries. Finnish experts and inspectors were also interviewed. Particular interest was paid to Swedish practices due to Sweden’s high level of traffic safety and its large number of amateur vehicle builders. The statute governing modifications of cars was issued in 1998 and it has remained largely unchanged. As a result, its implications on modern cars are no longer valid, which has created a need for amending the statute. In connection with the commencement of the regulatory changes, more authority will be transferred from the Ministry of Transport and Communications to Trafi (Finnish Transport Safety Agency). After this, Trafi will be capable of issuing regulations concerning a number of issues including vehicles’ technical modifications. Issuing Trafi with this authority will keep the vehicle legislation up to date with the rapid technological development in the field. In general, structural modifications of passenger cars are fairly loosely regulated in Finland. However, the current regulations include some ambiguous provisions. In Sweden, the national organization for amateur vehicle builders (SFRO) has the authority to inspect amateur-built or modified vehicles and to advice amateur builders. These activities have created jobs in Sweden, and both Swedish car enthusiasts and authorities consider the system as well organized. Regulatory changes will create opportunities for job creation and even increase industrial activity in Finland. The amended statute should be particularly explicit in terms of the provisions pertaining to modifications of motors, chassis, tires and rims. This would make structural modifications easier, encourage amateur vehicle building and increase traffic safety. By forming the regulations carefully, it will be possible to make the inspection process smoother and to decrease the number of exemptions granted by Trafi. Before the amended statute is issued, the parties that will be most affected by the changes should be consulted.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Matilainen, Mika
Keywords
auto, muutoskatsastus, rakennemuutosmääräys, Trafi, passenger car, modification inspection, Trafi
Other note
Citation