Development of design process for synchronous machines

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Product Development
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
36 + 16
Series
Abstract
In a complex long lead time industrial projects, the amount of design material to be managed is enormous. Material is in different places, forms, and states of completion. Different key holders interact with the process at different stages with their own inputs and needs. Products are highly customized, and the amount of work and time required can be difficult to predict. All of this leads to process variation causing quality defects and project schedule and budget overruns. This thesis studies methods of finding and reducing variation and thus clarify and standardize processes and use of information. The study is conducted in a context of an engineering department of high-tech industrial machines. Introduced theory of increasing quality by reducing variation is mainly based on Lean theory. Delivered from the methods introduced and tested are practical improvements for the case study department and its processes. But overall, the goal of the thesis is to give the reader perspectives and tools to improve their own organization and field. Quality and development efforts are most effective earlier on the process. Therefore, focus of the case study is on preliminary engineering phases. For the design process and use of information, and flow maps were used in this study. For studying quality reports, called 4Q reports and notifications in this context, both qualitative review and categorization as well as quantitative analysis for finding links between quality notifications and project preliminary information are used. Also, the thesis takes part in developing a new quality process called 0-Defects for design of prioritized customer projects creating a methodology for organizing the workshop part of the process. Findings of the study are discussed both generally from the point of view of the methods and in the context of the case study department. The most important findings of the case study are the difficulties found with reliability of preliminary engineering documents. This is evident from both the process and 4Q report study. To increase reliability, documents and communication need be standardized further, and the level of completion of each piece of information on these documents needs to be clear for both the design team and the customer. All methods introduced and tested are found valuable for studying process variation. But it is also realized that not all can be fully utilized in a time frame of this thesis.

Monimutkaisissa pitkän toimitusajan teollisuustuotteissa hallittavan suunnittelumateriaalin määrä on valtava. Materiaali on eri paikoissa, muodoissa ja valmiusasteissa. Eri sidosryhmät osallistuvat prosessiin sen eri vaiheissa omine työpanoksineen ja tarpeineen. Tuotteet ovat pitkälle kustomoituja, ja työmäärän ja aikataulun arviointi voi olla vaikeaa. Kaikki tämä johtaa prosessivariaatioon, joka vuorostaan johtaa projektin aikataulun ja budjetin ylityksiin. Tämä opinnäytetyö tutkii metodeja, joilla voidaan selkeyttää ja standardoida ja näin parantaa prosesseja ja tiedonkäyttöä. Tutkimus toteutettiin teollisuuden korkeateknologian tuotteiden suunnitteluosaston kontekstissa. Esitetty teoria laadun parantamiseksi variaatiota vähentämällä perustuu ennen kaikkea Lean-teoriaan. Standardoinnin ja hukan teoriaa soveltamalla kohdeorganisaatiolle tehtiin toteutusvalmiita parannusehdotuksia. Työn yleisempi tavoite on kuitenkin antaa lukijalle näkökulmia ja työkaluja oman organisaationsa ja toimialansa kehittämiseen. Laadun- ja toiminnankehitys ovat tehokkaimpia prosessin aiemmissa vaiheissa, ja siksi tutkimus kohdeorganisaatiossa keskittyy esisuunnittelun vaiheisiin. Suunnitteluprosessia ja tiedonkäyttöä tutkittiin prosessi- ja informaatiovirtakaavioilla. Laaturaportteja, joita tässä kontekstissa kutsutaan 4Q-raporteiksi ja poikkeamiksi, tutkitaan sekä laadullisesti kategorisoimalla, että määrällisesti etsimällä yhteyksiä poikkeamien määrän ja projektin esitietojen välillä. Lisäksi tämä opinnäytetyö on osa osastolla kehitetyn uuden 0-Virhettä laatuprosessin luomista. Lopputyön osana on tämän prosessin laatutyöpajojen käytäntöjen luominen. Tutkimuksen tuloksia käsitellään sekä yleisemmin metodien, että kohdeorganisaation prosessien näkökulmista. Tutkittujen prosessien osalta tutkimuksen tärkein löydös ovat vaikeudet esisuunnittelun materiaalien luotettavuudessa. Tämä käy ilmi sekä esisuunnittelun informaatiovirtojen epäloogisuutena että 4Q laaturaporteissa toistuvana ongelmana. Dokumenttien luotettavuuden parantamiseksi esitetään dokumenttien ja kommunikaation parempaa standardointia sekä kaiken esitetyn tiedon valmiusasteen selkeää määrittelyä niin suunnittelutiimille kuin asiakkaalle. Kaikki esitellyt ja testatut tutkimusmetodit ovat käyttökelpoisia prosessivariaation tutkimiseen. Kuitenkin tämän opinnäytetyön aikataulussa näitä kaikkia ei voida täysin hyödyntää.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Leino, Noora
Keywords
process development, information flow, lean, 0-defects
Citation