Urbaani metabolismi - Neljä skenaariota Salon kaupungin tulevaisuudesta ja aineenvaihdunnasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
150 +2
Series
Abstract
Urbaani metabolismi eli kaupunkien aineenvaihdunta tutkii kaupunkien ja niiden ympäristön välisiä ja sisäisiä energia- ja materiaalivirtoja. Aiheen merkitys kasvaa jatkuvasti, kun kaupunkien rooli sekä kuluttajina että päättäjinä vahvistuu kaupungistumisen myötä. Tämän seurauksena kaupungit ovat avainasemassa tulevaisuuden ympäristöongelmien ratkaisijoina. Tässä diplomityössä tutkittiin, miten skenaariotyöskentelyllä voidaan edistää Salon kaupungin aineenvaihdunnan kehittymistä kestävämmäksi. Työn menetelminä olivat kirjallisuustutkimus ja skenaariotyöskentely. Kirjallisuustutkimuksessa selvitettiin, mitä kaupunkien aineenvaihdunta on, ja miten se on kehittynyt historiansa aikana. Työn tuloksena Salon tulevaisuudesta laadittiin 4 skenaariota. Ensimmäisessä skenaariossa Salo kasvaa ja kehittyy voimakkaasti, mutta talouskasvu ja luonnonvarojen liikakulutus johtavat ympäristöongelmien kärjistymiseen. Toisessa skenaariossa ympäristöongelmat kärjistyvät vastaavalla tavalla, mutta Salo taantuu suurempien kaupunkien vetovoiman vuoksi, ja maaseudulle kehittyy suurmaatiloja. Kolmannessa skenaariossa Salo tavoittelee talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen irtikytkentää teknologian avulla, ja ympäristöongelmien ratkaisemiselle saadaan näin lisäaikaa. Neljännessä skenaariossa Salo siirtyy kohtuutalouteen, jossa luonnonvarojen kulutusta vähennetään laskemalla elintasoa. Seurauksena ympäristöongelmat lievenevät, mutta monien uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen jää vielä tulevaisuuden ongelmaksi. Luodut skenaariot voivat edistää välillisesti Salon kestävämmän tulevaisuuden toteutumista. Tuomalla esiin pelättyjä ja toivottuja tulevaisuudenkuvia, lisäämällä tietoa vaihtoehdoista, kehittämällä ideoita ja herättämällä arvokeskustelua ne voivat muokata asenteita ympäristöystävällisemmiksi.

he discipline of urban metabolism researches energy and material flows between and inside cities and their surroundings. The significance of urban metabolism is increasing continuously as the role of cities as consumers and policy-makers will grow because of urbanisation. As a consequence cities will play a key role in resolving environmental problems. This thesis researched how scenario working could improve more sustainable metabolism in the city of Salo. The methods of the thesis were a literature review and a scenario working. The literature review explored what urban metabolism is and how it has developed during the history. Four future scenarios for the city of Salo were formed as a result of the thesis. In the first scenario the growth and development of Salo is strong and fast, but the economic growth and the overconsumption of natural resources lead to environmental catastrophes. In the second scenario the process of catastrophes is similar. Yet Salo declines because of the attraction of big cities. Farms in the countryside concentrate into few very large ones. In the third scenario Salo tries to achieve the decoupling of economic growth from resource consumption with the help of technology. Thus, extension on solving environmental problems is achieved. The fourth scenario presents Salo shifting towards degrowth economy in which the consumption of natural resources is decreased by declining standards of living. The environmental problems ease off, but in the future there will be a need to resolve how to stop consuming also other nonrenewable resources in addition to fossil fuels. These scenarios could contribute indirectly to a more sustainable future for the city of Salo. They could shape the attitudes towards environmental awareness by presenting desired and feared images for the future, increasing the knowledge about the alternatives and creating new ideas and value discussion.
Description
Supervisor
Hewidy, Hossam
Thesis advisor
Heimo, Jarmo
Klap, Aleksis
Keywords
urbaani metabolismi, kaupunkien aineenvaihdunta, kaupungistuminen, ympäristöongelma, skenaario
Citation