Discovering value proposition and solutions for mobile coupons

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Ohjelmistoliiketoiminta
Mcode
T-128
Degree programme
Language
en
Pages
66 s. + liitt. 3 s.
Series
Abstract
As the number and intelligence of mobile devices, especially smartphones, has increased, the creation of new services has become possible. Coupons, as a thriving market scheme, are one of such services applicable to be used with mobile devices. In this study, the objective was to identify value proposition of mobile coupons, discover possible mobile coupon solutions and map the value proposition with the solutions. The study was performed as series of interviews of marketing experts to discover company values, consumers to discover consumer values and finally card and coupon experts to discover possible mobile coupon solutions. The value proposition of a mobile coupon solution would be to have increased possibility to target marketing, to have easier and more efficient way to distribute and handle coupons and to provide more accurate statistics of consumer behaviour. Moreover, mobile coupon solution must perform responsibly and trustworthy from customer perspectives. These value propositions are delivered in different magnitude depending on the mobile coupon solution. Altogether five mobile coupon solutions were identified: (1) unredeemable coupon usable various times, (2) cash back coupon, (3) coupon with changing code identifying validity, (4) coupon with barcode displayed on phone screen and (5) coupon that is redeemed as part of mobile payment authorization. The solutions can be grouped into two categories, first group containing solutions 1, 3 and 4 and the second solutions 2 and 5. Whereas the strength of the first category is in the consumer values, such as the perception of benefit received, the second category supports the company values better with increased reporting and statistics. Altogether, the mobile coupon solution enables companies to target their marketing more precisely and to receive more information of company customers whilst for consumer the value realizes as easier and more efficient coupon handling. All solutions contain limitations to value realization that restrict the applicability but provide unique value for a specific company segment.

Älypuhelinten entistä tehokkaammat ominaisuudet ja määrän kasvu on mahdollistanut uusien palveluiden luomisen. Yksi tällaisista sovellusalueista ovat kupongit, jotka ovat maailmanlaajuisesti merkittävä markkina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mobiilikuponkien tarjoamaa arvolupausta, kuponkiratkaisuja sekä näiden välistä suhdetta. Tutkimusta varten haastateltiin markkinointiasiantuntijoita yritysasiakkaiden arvolupauksen identifioimiseksi, kuluttajia kuluttaja-asiakkaiden arvolupauksen tunnistamiseksi sekä kortti- ja kuponkiratkaisuasiantuntijoita erilaisten kuponkiratkaisujen kartoittamiseksi. Mobiilikuponkien arvolupaus koostuu mahdollisuudesta kohdistaa markkinointia entistä tarkemmin, entistä helpommasta kuponkien käsittelystä ja toimittamisesta sekä lisääntyneestä kuluttajakäyttäytymisestä tuotetusta informaatiosta. Lisäksi mobiilikuponkiratkaisun tulee olla vastuullinen toimija täyttääkseen kaikkien asiakkaidensa tarpeet. Erilaiset mobiilikuponkiratkaisut mahdollistavat arvolupauksen eriasteisen täyttymisen. Yhteensä viisi mobiilikuponkiratkaisua identifioitiin: (1) useaan kertaan käytettävä lunastamaton kuponki, (2) ostoksen jälkeen hyvitettävä kuponki, (3) vaihtuvalla koodilla kelpoisuutensa todentava kuponki, (4) puhelimen näytöllä esitettävän viivakoodin sisältävä kuponki ja (5) mobiilimaksamisen varmennustapahtuman osana lunastettava kuponki. Ratkaisut voidaan jakaa kahteen joukkoon, joista ensimmäiseen kuuluvat ratkaisut yksi, kolme ja neljä, ja toiseen ratkaisut kaksi ja viisi. Ensimmäisen ryhmän ratkaisut toteuttavat parhaiten asiakkaan arvolupauksen, kuten saadun arvon kokemisen, kun taas toisen ryhmän ratkaisut tukevat parhaiten yrityksen arvolupausta mahdollistamalla laajaulotteisen raportoinnin ja statistiikat. Kokonaisuutena mobiilikuponkiratkaisu mahdollistaa yritykselle entistä tarkemmin kohdistetun markkinoinnin ja mahdollisuuden vastaanottaa enemmän tietoa asiakkaistaan, kun taas kuluttajalle mobiilikupongit tarjoavat entistä helpompaa ja tehokkaampaa kuponkien käsittelyä. Kaikki ratkaisut sisältävät rajoituksia, jotka toisaalta rajoittavat sopivuutta, mutta toisaalta tarjoavat ainutlaatuista arvoa tietylle yrityssegmentille.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Niemensivu, Janne
Keywords
mobile coupons, mobiilikupongit, mobile payment, mobiilimaksaminen
Other note
Citation