Aikaperusteisen toimintolaskentamallin kehittäminen henkilöstöpalveluyrityksen hinnoittelun tueksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona suomalaiselle henkilöstöpalvelualalla toimivalle pienyritykselle. Henkilöstöpalvelualalla vallitsevasta tiukasta kilpailusta ja heikosta yleisestä taloustilanteesta johtuen kohdeyrityksen vuotuisen liikevaihdon ja osaltaan myös kannattavuuden kehitys on ollut viime vuosien aikana laskussa. Tästä johtuen kohdeyrityksen johto haluaa kehittää kustannuslaskentaansa ja johdonmukaistaa hinnoittelupäätöksentekoaan. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kohdeyritykselle kustannuslaskentamalli, jota yritys voi voi käyttää apuna henkilöstöpalveluiden hinnoittelua koskevassa päätöksenteossa. Mallin tarkoitus on edesauttaa yrityksen hallinnon kustannusten tarkempaa määrittelyä ja kohdistamista asiakastilauksille, jotta hallinnon kustannukset voidaan jatkossa yrityksessä johdonmukaisemmin sisällyttää osaksi hinnoittelupäätöksentekoa. Tutkimus toteutettiin konstruktiivistyyppisenä tapaustutkimuksena käyttäen eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimusta varten haastateltiin ensinnäkin kohdeyrityksen johtoa ja henkilökuntaa, ja keskusteltiin heidän kanssaan tutkimuksen eri vaiheissa. Lisäksi hallinnon henkilöstölle laadittiin kyselylomake, jolla kerättiin tietoa heidän ajankäytöstään neljän kuukauden ajanjaksolta. Haastatteluiden, keskusteluiden ja kyselylomakkeen laatimisen lisäksi tutkittiin yrityksen sisäistä materiaalia sekä havainnoitiin yrityksen toimintaa ja prosesseja. Tutkimuksessa peilataan rakennettua mallia ja sitä varten tehtyjä valintoja toimintolaskennan tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitellään eri kustannuslaskentamenetelmiä erityisesti pienyritysten ja palvelualan yritysten näkökulmaa painottaen. Tutkimuksen tuloksena on taulukkolaskentapohjainen kustannuslaskentamalli, joka perustuu kohdeyrityksen toiveiden mukaisesti aikaperusteiseen toimintolaskentaan ja vastaa pilottiversion perusteella mallille asetettuja tavoitteita.
Description
Keywords
henkilöstöpalveluala, pienyritys, toimintolaskenta, aikaperusteinen toimintolaskenta, resurssipohjainen kustannuslaskenta, kustannusperusteinen hinnoittelu, kustannuslaskenta, konstruktio, kustannuslaskentamalli
Citation