The Drivers of Emerging Countries' Currencies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
en
Pages
30 + 3
Series
Abstract
Emerging countries' currency movements have a vital role in shaping the economic outlook of the countries themselves, and also for their governments, firms, and households that are exposed to currency movements. This literature review sheds light on the fundamentals that contribute to exchange rate movements in emerging countries in the medium term. The two key findings of the thesis are that there are both country-specific idiosyncratic and geography-level common drivers that cause emerging countries' currencies to fluctuate and that the magnitude of those forces varies from country to country. Additionally, the common exogenous shocks that affect exchange rates also affect a country's macroeconomic fundamentals, which in turn affect the exchange rates as well. Although it is difficult to separate each driver of the exchange rate from one another, emerging countries would benefit from identifying policies that foster macroeconomic stability and that prevent unwarranted exchange rate movements.

Kehittyvien maiden valuuttaliikkeillä on keskeinen rooli kehittyvien maiden talouksille ja niiden hallituksille, yrityksille sekä kotitalouksille, jotka ovat alttiita valuuttakurssimuutoksille. Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee taloudellisia fundamentteja, jotka vaikuttavat kehittyvien maiden valuuttoihin keskipitkällä aikavälillä. Tutkielman kaksi päälöydöstä ovat, että on olemassa sekä maakohtaisia idiosynkraattisia tekijöitä, sekä maantieteellisille alueille yhteisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat kehittyvien maiden valuuttakurssiheilahteluihin ja että näiden tekijöiden merkittävyys vaihtelee maittain. Lisäksi yhteiset eksogeeniset shokit, jotka vaikuttavat valuuttakursseihin, vaikuttavat myös kehittyvien maiden makrotaloudellisiin fundamentteihin, mitkä edelleen vaikuttavat myös valuuttakursseihin. Vaikka on haastavaa erottaa kukin tekijä toisistaan, kehittyvät maat hyötyisivät sellaisen politiikan harjoittamisesta, joka edistää maiden makrotaloudellista vakautta, mikä edelleen ehkäisi ei-toivottuja valuuttakurssiheilahteluja.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Keywords
exchange rates, monetary policy, emerging countries, the US dollar, capital flows
Citation