Jaettuja elämyksiä ja taiteellista työtä - taidemuseo-oppaiden kokemuksia hyvästä opastamisesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tutkin taidemuseo-oppaiden kokemuksia hyvästä opastuksesta ja hyvistä opastamisen tavoista. Opinnäytteeni sijoittuu taidekasvatuksen ja museopedagogian yhteiselle kentälle. Tutkimukseni aineistona ovat taidemuseo-oppaille lähetetyt kyselyt ja haastattelut. Kyselyyn osallistui seitsemäntoista opasta, joista haastattelin viisi. Vertailen oppaiden kokemuksia museoista, museopedagogiasta ja opastuksista kirjoitettuihin teksteihin. Menetelmiäni ovat kysely, teemahaastattelu ja aineiston analyysina lähiluku. Aineiston pohjalta jaoin esiin nousseet teemat kahteen osaan, joista toinen käsittelee suoraan hyvän taidemuseo-opastuksen elementtejä,toinen taidemuseo-oppaan ammatti-identiteettiä, joka vaikuttaa epäsuorasti opastusten taustalla. Näkökulmani rajautuu oppaiden näkemykseen yleisestä opastuksesta ja opastamisesta,jota ei ole kohdistettu tiettyyn museoon tai näyttelyyn. Tutkimukseen kuuluu myös oman näkökulmani jatkuva reflektoiminen, sillä tehdessäni tutkimusta työskentelen taidemuseossa museolehtorina.

For my thesis I studied the experiences and good practices of guides in art museums. This study focuses on the fields of art education and museum education. The research material consists of questionnaires and interviews with museum guides. For this study seventeen guides participated.I compared the experiences of museum guides in relation to written text about museums,museum education and guided tours. The methods I used include questionnaires, interviews (five of the guides were interviewed by me) and interpretive reading and analysis of the material mentioned. Two themes emerged that I divided into two parts. Part one deals directly with the elements of good guidance. The second part focuses on the art museum guides´ professional identity, which indirectly affects the guided tours. My point of view is based on the view guides have from guidance in a museum in general, without being associated with a particular museum or exhibition. The study also includes a continuous reflection of my own position as a museum educator in an art museum.
Description
Supervisor
Kankkunen, Tarja
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
museopedagogiikka, taidemuseo, opastus, haastattelu
Citation