5G innovaatiot teollisuuden digitalisaation kiihdyttämiseksi - Datavetoiset käyttötapaukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 5/2023
Abstract
The digitalisation of products and services is shaping competition and existing industry boundaries. Today, traditional physical product-based business models are challenged by data-driven digital ecosystems that enable new ways to increase end-customer value. Modern digital platforms and the utilisation of real-time data enable significant value added – as numerous IoT (Internet of Things) applications for consumers have already demonstrated. In the corporate market, the lack of common business rules for sharing data between companies has hampered similar developments in Industrial IoT applications, even though the business opportunities of data-driven digital services are obvious. 5G mobile technology enables an open and reliable platform for industrial ecosystems to collaborate securely globally. The research deals with the ongoing industrial transformation and data-driven digital services that can be accelerated with the help of 5G technology. The purpose of the study is to identify and describe industrial 5G use cases to promote customer value, productivity, and sustainability in a selected industrial ecosystem. The research problem is how 5G can be utilised in the digital transformation of industry. Five different sectors are included in the study: mining, forestry, construction/elevator, telecommunications and oil refining, each of which has a pioneering case company. The research perspective is an industrial company seeking new business opportunities with the help of industrial 5G. Sharing lessons learned and best practices across industries is an essential part of research. The study represents the so-called. Multiple case study, which aims to create new theory from modern use cases and observations. The research results in a new understanding of how industrial 5G can be utilised in the digital transformation of industry, what are the biggest obstacles and prerequisites for successful deployment. The result will also identify new opportunities and areas where new 5G mobile technology opens up opportunities to create operational innovations and new digital services. The case studies also identified and described areas common to the industry sectors and areas that are very sector-specific. Based on the experience gained, three alternative approaches to implementing an industrial 5G network solution will be presented. Applications related to different use cases can also be implemented in several different ways, based on the purpose and environment of the applications.

Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen muokkaa kilpailua ja olemassa olevia toimialarajoja. Perinteisiä fyysisiä tuotelähtöisiä liiketoimintamalleja haastavat tänä päivänä datavetoiset digitaaliset ekosysteemit, jotka mahdollistavat uusia tapoja kasvattaa loppuasiakkaan arvoa. Modernit digitaaliset alustat ja reaaliaikaisen datan hyödyntäminen mahdollistavat merkittävät arvonlisäykset – kuten lukuisat IoT (Internet of Things) -sovellukset kuluttajille ovat jo osoittaneet. Yritysmarkkinassa yhteisten liiketoimintasääntöjen puuttuminen datan jakamisesta yritysten välillä on haitannut vastaavaa kehitystä teollisen internetin sovelluksissa (Industry IoT), vaikka datavetoisten digitaalisten palvelujen liiketoimintamahdollisuudet ovat ilmeiset. 5G-mobiiliteknologia mahdollistaa avoimen ja luotettavan alustan teollisille ekosysteemeille tietoturvalliseen yhteistyöhön maailmanlaajuisesti. Tutkimus käsittelee käynnissä olevaa teollisuuden murrosta ja datavetoisia digitaalisia palveluita, joita 5G-teknologian avulla voidaan kiihdyttää. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata teollisia 5G-käyttötapauksia asiakasarvon, tuottavuuden ja vastuullisuuden edistämiseksi valitussa teollisessa ekosysteemissä. Tutkimusongelmana on, miten 5G:tä voidaan hyödyntää teollisuuden digitaalisessa murroksessa. Tutkimuksessa on mukana viisi eri toimialaa: kaivos-, metsä-, rakennus/hissi-, televiestintä- ja öljynjalostusteollisuus, joista jokaisessa on alan edelläkävijä case-yritys. Tutkimuksen näkökulmana on teollisuusyritys, joka etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisen 5G:n avulla. Oppien ja parhaiden käytäntöjen jakaminen eri toimialojen välillä on olennainen osa tutkimusta. Tutkimus edustaa ns. monitapaustutkimusta (multiple case study), jonka tavoitteena on luoda uutta teoriaa nykyaikaisista käyttötapauksista ja havainnoista. Tutkimustuloksena syntyy uutta ymmärrystä siitä, miten teollista 5G:ta voi hyödyntää teollisuuden digitaalisessa murroksessa, mitkä ovat suurimmat esteet ja onnistumisen edellytykset käyttöönotolle. Tuloksena tunnistetaan myös uudet mahdollisuudet ja osa-alueet, joissa uusi 5G-mobiiliteknologia avaa mahdollisuuksia luoda operatiivisia innovaatioita ja uusia digitaalisia palveluja. Tapaustutkimusten kautta myös tunnistettiin ja kuvattiin toimialojen kesken yhteiset osa-alueet sekä alueet, joka ovat hyvin toimialakohtaisia. Saatujen kokemusten pohjalta esitellään kolme vaihtoehtoisesta lähestymistapaa toteuttaa teollinen 5G-verkkoratkaisu. Erilaisiin käyttötapauksiin liittyviä sovelluksia voidaan myös toteuttaa usealla eri tavalla perustuen sovellusten käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön. 
Description
Keywords
teollisuuden digitalisaatio, 5G teknologia, datapohjaiset palvelut, API-rajapinnat, industry digitalization, 5G technology, data-driven services, API
Other note
Citation