Towards a more sustainable future: decoding the upcoming ESG data disclosure requirements in the EU

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-08-25
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
91
Series
Abstract
The interest towards environmental, social, and governance (ESG) issues has increased radically during the 21st century. Along with this trend, regulatory measures have been taken by the EU to further accelerate the funneling of investments towards more sustainable activities: most importantly, the EU taxonomy regulation and Pillar 3 ESG disclosures enter force in 2022. Despite the emerging interest, several problems remain in the field: the terminology surrounding ESG is ambiguous, the current reporting tools lack standardization and comparability, and current disclosures are deemed insufficient. While ESG regulation is called for, the implementation of mandatory disclosures poses its own challenges. This thesis takes a two-part approach, by first identifying the most pressing issues that financial institutions face currently regarding ESG data, and then proposing a solution for one of the identified problems. Identified problems relate to lack of high quality ESG data, standardization, and definitions, as well as perceived lack of business case and behavioral issues. Adapting to the upcoming ESG regulation, specifically Pillar 3 disclosures, is identified as the most important problem at the time of writing of the thesis. In order to propose a solution to the problem, the thesis utilizes design science methodology to develop a data model that represents the ESG disclosure requirements of counterparties. The model is then compared against the GRI standards to reveal ESG metrics that companies are most likely not yet measuring. The results show that new disclosure requirements include metrics related to the industry and main activities of the counterparty, as well as their per-exposure scope 1 and 2 emissions, climate change risks, and EU taxonomy compliance. The only new metric is found to be EU taxonomy compliance. In order to prepare for Pillar 3 disclosures, financial institutions are urged to develop several non-financial approximation methodologies, whereas counterparties are urged to implement EU taxonomy assessment processes. Numerous suggestions for future research are provided.

Mielenkiinto ympäristöä, sosiaalisia tekijöitä, ja hallintotapaa (ESG) kohtaan on noussut huomattavasti 2000-luvulla. Tämän lisäksi EU on käynnistänyt useita regulatiivisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kiihdyttää rahoituksen kohdistumista kestäviin taloudellisiin aktiviteetteihin: tärkeimpinä kokonaisuuksina EU-taksonomia ja Pilari 3:n ESG-tiedonantovaatimukset astuvat voimaan 2022. Kasvavasta mielenkiinnosta huolimatta alaan liittyy useita ongelmia: ESG-terminologia on tulkinnanvaraista, ESG-raportointityökalujen standardointi ja vertailtavuus on vajavaista, ja nykyistä ESG-tiedonantoa pidetään puutteellisena. Vaikka ESG-regulaatiota on pyydetty, pakollisen tiedonannon käyttöönotto luo omat haasteensa. Tässä työssä käytetään kaksivaiheista lähestymistapaa, jossa ensimmäinen vaihe tunnistaa tärkeimmät ongelmat, joita finanssilaitokset tällä hetkellä kohtaavat ESG-dataan liittyen, ja toinen vaihe ratkaisee yhden tunnistetuista ongelmista. Tunnistetut ongelmat liittyvät laadukkaan ESG-datan puutteeseen, standardisointiin, ja määritelmiin, sekä tulkittuun markkinapotentiaalin puutteeseen ja käytösvinoumiin. Pilari 3:n mukaisiin tiedonantovaatimuksiin sopeutuminen tunnistetaan tällä hetkellä tärkeimmäksi ongelmaksi. Esittääkseen ratkaisun ongelmaan, työssä käytetään muotoilutieteen metodologiaa kehittääkseen datamallin, joka esittää regulaatiosta vastapuolille aiheutuvat ESG-tiedonantovaatimukset. Mallia verrataan GRI-standardeihin, minkä pohjalta voidaan tunnistaa ESG-mittarit, joita yritykset eivät todennäköisesti vielä mittaa toistaiseksi. Tulokset osoittavat, että uudet tiedonantovaatimukset liittyvät vastapuolen toimialaan ja tärkeimpiin aktiviteetteihin, sekä altistuskohtaisiin scope 1 ja 2 päästöihin, ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin, sekä EU-taksonomian mukaisuuteen. Ainoa täysin uusi mittari on EU-taksonomian mukaisuus. Valmistuakseen Pilari 3:n mukaiseen tiedonantoon, finanssilaitoksia suositellaan kehittämään useita ESG-arviointimenetelmiä, siinä missä vastapuolia suositellaan keskittymään sellaisten prosessien kehittämiseen, joilla voidaan arvioida aktiviteettien EU-taksonomian mukaisuutta. Työn tuloksien pohjalta suositellaan lukuisia jatkotutkimusaiheita.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Lähteenmäki, Ilkka
Andersén, Atso
Keywords
ESG, sustainability, EU taxonomy, reporting, disclosure, regulation
Citation