Push-to-Talk over Bluetooth

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
Push-to-Talk over Cellular (PoC) är en teknologi som möjliggör en radiotelefonlik service över GPRS vilken väckt ökande popularitet. I skrivande stund pågår specifiering av en öppen PoC-standard inom Open Mobile Alliance (OMA). OMA planerar att baser PoC på en IP/UDP/RTP protokollstack samt en server-clientarkitektur. Systemet utnyttjar även SIP-signaleringsegenskaperna hos IP Multimedia Subsystem (IMS). PoC-nätelement handhar bl.a. gruppförvaltning och taltursfördelning. Forskningsproblemet för denna avhandling är: "Hur kan en PoC-liknande service erbjudas gratis åt mobiltelefonsanvändare med hjälp av Bluetooth-teknologi?" Den primära målsättningen för detta arbete är därmed att skissa upp ett förslag för hur man kunde utveckla en Push-to-Talk (PTT)-funktion som utnyttjar ett Bluetooth scatternet-nät samt PAN-profilen för att överföra data. En måttlig räckvidd kan uppnås med hjälp av Bluetooth apparater av effektklass 1 vars räckvidd kan vara t.o.m. 100 m. En sekundär målsättning är att beskriva PoC samt de protokoll PoC utnyttjar (t.ex. SIP och SDP). Denna beskrivning utgör både en utgångspunkt för att uppnå den primära målsättningen och erbjuder även en introduktion till OMA PoC som lämpar sig för både studeranden och yrkesmän. Det uppskissade förslaget för Push-to-Talk över Bluetooth (PoB) innefattar metoder för skapande av grupper och nät, dataöverföring samt taltursfördelning. Metoden för nätskapande (som kan vara användbar även för andra ändamål) baserar sig på att skapa ett scatternet emellan apparater som tillhör en på förhand specifierad grupp av apparater samt på att undvika slingor. Detta möjliggör enkel kommunikation genom att skicka data till alla apparater inom nätet, förutsatt att de apparater som sammanbinder piconet-näten till ett scatternet fungerar som repeterare. Ytterligare uppskissas en metod för att kombinera PoB och PoC. Avsikten med detta är att möjliggöra PTT-kommunikation med både lokalt och avlägset belägna gruppmedlemmar med hjälp av Bluetooth respektive GPRS.

Push-to-Talk over Cellular (PoC) is an emerging technology enabling a walkie-talkie-like service over GPRS. At the time of writing, an open standard for PoC is being specified by the Open Mobile Alliance (OMA). As specified by the OMA standard drafts, PoC is based on an IP/UDP/RTP protocol stack and a client-server based architecture. The systems exploits the SIP signalling capabilities of the the IP Multimedia Subsystem (IMS). Group management, floor control etc are administered by the network elements of PoC. The research problem of this thesis is: "How can mobile phone users be provided with a free-of-charge PTT-feature with PoC-like user experience by means of Bluetooth technology?" The primary objective of the study is thus to propose an outline for developing a Push-to-Talk (PTT) feature that utilizes a Bluetooth scatternet and the PAN profile for data communications. A reasonable range can be obtained with Bluetooth class 1 devices, which provide a range of up to 100 m. A subsidiary objective is to provide a description of OMA PoC and the protocols it relies upon. The description serves both as a basis for pursuing the primary objective and as a tutorial, which is suitable for students or professionals desiring to acquaint themselves with OMA PoC. The proposed outline for Push-to-Talk over Bluetooth (PoB) comprises e.g. methods for group formation, network formation, communication, and floor control. The network formation method, which can be utilized in other applications as well, is based on creating a scatternet among a predefined set of devices and on avoiding loops. This approach enables usage of a simple broadcasting based communication method, in which the devices bridging the piconets into a scatternet act as repeaters. A method for combining PoB and PoC is also outlined. It is intended for enabling PTT-communication with both local and distant group members over Bluetooth and GPRS respectively.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Järnefelt, Matias
Keywords
local communication, PTT, Bluetooth, network formation, scatternet, PAN, PoC, SIP, SDP, IMS
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-100190