Large-Scale Agile and Lean Transformation in a Globally Distributed Organization - Case Ericsson

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-01-19
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
107 + 10
Series
Abstract
The interest in adopting Agile and Lean in large and geographically distributed organizations is increasing constantly. Organizations are seeking alternative ways of working to improve their ability to operate in a fast-paced market. However, several problems may emerge when Agile practices and Lean principles are adopted in a traditional organization. Despite the increasing interest, there are not much research on how Agile and Lean are implemented in large-scale and distributed organizations. Hence, the main goal of this thesis is to follow how a large, globally distributed and continuously growing product development organization at Ericsson adopted Agile practices and Lean principles. The research approach of this study was a qualitative single case study. Three sources of data were used to analyze the case organization. The results of this thesis encompass a set of challenges and success factors emerged from the transformation within the case organization. Additionally, the results illustrate the phases the organization has undergone during the transformation. During the transformation, the organization has introduced several changes including building a common backlog, implementing Agile practices at the team level, and building an active Agile and Lean mindset. However, the organization has faced several challenges which have been mainly related to lack of a process definition, weakly defined roles and responsibilities, lack of training and coaching, and change resistance. The success factors include, among others, setting up a new leadership team and an organization culture that empowers individuals.

Kiinnostus ketterien ja Lean-menetelmien käyttöönottoon suurissa ja kansainvälisesti hajautetuissa organisaatioissa on tasaisessa kasvussa. Yritykset ovat etsimässä vaihtoehtoisia tapoja työskennellä, jotta ne voisivat parantaa kykyään toimia nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Monia ongelmia kuitenkin esiintyy kun ketteriä käytäntöjä ja Lean periaatteita otetaan käyttöön perinteisissä yrityksissä. Kasvavasta kiinnostuksesta huolimatta, ketterien ja Lean-menetelmien käyttöönottoa suurenmittakaavan hajautetuissa organisaatioissa ei ole paljon tutkittu. Tästä syystä tämän työn tarkoituksena on seurata miten suuri, kansainvälisesti hajautettu ja kasvava tuotekehitysorganisaatio Ericssonilla ottaa käyttöön ketterät käytännöt ja Lean-periaatteet. Lähestymistapa tutkimukselle on kvalitatiivinen, yksittäinen tapaustutkimus. Esimerkkiorganisaation tutkimiseen on käytetty kolmea erillistä tietolähdettä. Työn tulokset sisältävät joukon haasteita ja menestystekijöitä, jotka esiintyivät muutoksen aikana esimerkkiorganisaatiossa. Tulokset esittävät myös vaiheet, jotka esimerkkiorganisaatio on käynyt läpi muutoksen aikana. Organisaatio on tehnyt monia muutoksia prosessin aikana, muun muassa ottanut käyttöön organisaation laajuisen kehitysjonon ja ketterät käytännöt tiimitasolla, sekä rakentanut aktiivista ajattelutapaa tukemaan ketteryyttä ja Lean’ä. Kaikesta huolimatta organisaatio on kohdannut huomattavia haasteita, jotka liittyvät pääasiassa puutteellisesti määriteltyyn prosessiin, heikosti määriteltyihin rooleihin ja vastuualueisiin, vähäiseen harjoitteluun ja koulutukseen, sekä muutosvastarintaan. Uusi johtajatiimi sekä yksilöitä kannustava organisaatiokulttuuri ovat osa muutoksen menestystekijöitä.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Paasivaara, Maria
Hallikainen, Minna
Keywords
agile, Lean, transformation, large-scale, global, case study
Other note
Citation