Kaupunkilogistiikka ja kaupunkiviihtyvyys - Ristiriidat ja yhteensovittaminen Iso Roobertinkadun kävelykadulla ja Mechelininkadulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus
Mcode
ENG3038
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77+11
Series
Abstract
Kaupungistuminen on yleinen ilmiö kaikkialla länsimaissa. Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteena on laajentaa ja tiivistää nykyistä kantakaupunkia. Tiivistä kaupunkirakennetta pidetään edellytyksenä kantakaupungin viihtyisyydelle. Tavarankuljetukset ovat elinehto kaupunkikeskustojen elinkeinoelämälle, sillä ilman huoltoliikennettä keskustan yritykset eivät kykene toimimaan ja tuottamaan palveluita asiakkaille. Tavaroiden kuljetus ei ole tarve itsessään vaan kaikki lähtee liikkeelle ihmisten tavaroiden ja palvelujen tarpeesta. Kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden yhteentörmäykset tulevatkin kantakaupungin tiivistymisen myötä lisääntymään. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden yhteensovittamisen haasteet ilmenevät Iso Roobertinkadun kävelykadulla ja Mechelininkadulla. Työ rajattiin koskemaan Helsingin kantakaupunkimaisia alueita. Käytännössä rajaus tehtiin valitsemalla kaksi erilaista esimerkkialuetta Helsingin kantakaupungista: Iso Roobertinkadun kävelykatu ja Mechelininkadun tulevat pyöräkaistat. Työn yhteydessä Mechelininkadulla toteutettiin kysely yritysten jakelu- ja huoltoliikenteestä. Kyselyllä selvitettiin kivijalkaliikkeiden nykyisen jakelu- ja huoltoliikenteen piirteitä. Iso Roobertinkadulla sen sijaan toteutettiin kolme erilaista tutkimusta: internetkysely kadun käyttäjille sekä haastattelut satunnaisotannalla valituille kävelykadun yrityksille ja jakeluautojen kuljettajille. Ulkomaalaisten ratkaisumallien, teoriapohjan ja tehtyjen kyselyjen pohjalta esiteltiin esimerkkialueille erilaisia ratkaisumalleja ja pohdittiin niiden hyviä ja huonoja puolia. Tutkimuksessa tuotiin esille mitä haasteita kaupunkilogistiikan ja kaupunkiviihtyvyyden välisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuyrityksiin liittyy. Esille nousi myös tarpeita lisätutkimukselle, esimerkiksi kansainvälisten ratkaisumallien tarkempi tutkiminen olisi hyödyllistä samoin kuin työssä tehtyjen selvitysten tekeminen muilla kaduilla.

Urbanization is a common phenomenon everywhere in the Western world. The aim of the new Helsinki city plan is to expand and intensify the existing inner city. The dense urban structure is a prerequisite for inner-city ambiance. Urban freight plays a big role in the city center's business life. Without the service traffic, shops aren't able to and deliver services or products to customers. Conflicts between urban freight and city ambiance will increase when the inner city is more compact. The purpose of this thesis was to investigate the challenges between the urban freight and city ambiance in Iso Roobertinkatu and Mechelininkatu. The focus of this thesis is in the inner city areas. Thesis' case scenarios are pedestrian zone in Iso Roobertinkatu and cycling lanes in Mechelininkatu. During the thesis there was a survey made concerning the distribution and maintenance of shops in Mechelininkatu. The survey examined companies' distribution and maintenance characteristics. In Iso Roobertinkatu there were three different surveys: an internet query for pedestrians and cyclists, also companies and delivery personnel were interviewed. By using information from European urban freight solutions, literature and surveys, the thesis presents a few solutions to the problems for Iso Roobertinkatu and Mechelininkatu. A discussion was held concerning the pros and cons of the solutions presented in the thesis. The thesis introduced the challenges evolving from problems and solution efforts between the urban freight and city ambiance. A need for further research also became apparent; for example extended research on international cases and conducting equivalent research in other streets would be found useful.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Tapaninen, Ulla
Keywords
kaupunkilogistiikka, kaupunkiviihtyvyys, kävely, kävelykatu, pyöräily
Citation