Mittaavan kunnossapidon hyödyntäminen keskijänniteverkon häiriöiden vähentämisessä ja elinkaarihallinnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-16
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
73+9
Series
Abstract
Tänä päivänä sähkönjakelun toimitusvarmuuteen kiinnitetään huomattavasti enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Sähkön toimitusvarmuudella mitataan asiakkaalle toimitettavan palvelun laatua. Keskijänniteverkon viat ovat tyypillisesti suurin yksittäinen tekijä asiakkaiden kokemissa sähkönjakelun häiriöissä kaapeloidussa sähköverkossa. Kaapelivikojen haitat on pyritty minimoimaan verkon rengasmaisella rakenteella. Helen Sähköverkko Oyn verkko-alueella keskijänniteverkon vikojen määrä on pysynyt kohtuullisella tasolla. Uusia menetelmiä halutaan selvittää ja yhtenä vaihtoehtona ovat verkon käytönaikaiset mittaukset. Uuden mittaustekniikan tuomaa rahallista hyötyä voidaan perustella asiakkaiden kokeman keskeytyshaitan pienenemisellä. Johtolähdön KAH-arvo pystytään määrittämään, kun tunnetaan johtolähdöllä oleva asiakasryhmäkohtainen energiankulutus. Suurimman haitan keskeytykset aiheuttavat palvelu- ja teollisuusasiakkaille. Tässä työssä on keskitytty selvittämään eri mahdollisuuksia toteuttaa verkon tilan valvontaa uusilla menetelmillä ja käytönaikaisen mittaustekniikan hyötyjä sekä kustannuksia verrattuna keskeytyksen aiheuttamaan haittaan. Työn tuloksena voidaan sanoa, että verkon käytönaikaista mittausta on kannattavaa tehdä niissä osissa verkkoa, joissa asiakkaalle aiheutuu kohtuutonta haittaa lyhyistäkin keskeytyksistä.

Nowadays significantly more attention is paid to the reliability of electricity. Reliability of electricity supply has become significantly a more important way to measure service level of the commodity. Medium-voltage networks failures are typically the single biggest factor of malfunctions that customer will have in the cabled electricity network. Cable fault hindrances have been minimized by using annular structure in the network. In Helen Electricity Ltd’s network area Medium-voltage network the amount of failures has stayed on a reasonable level. There is willingness to find out new procedures and one op-tion is measuring the network while in usage. New measurement technology’s fiscal benefits can be justified by lowering the risk of in-terruption in the electricity supply suffered by the customer. Cable outlets KAH-value can be measured if you know the energy consumption of customer groups on the cable outlet. Biggest hindrances in interruption of electricity supply will be to service and industrial customers. In this thesis there is focus to find out different possibilities to implement new network condition surveillance with new procedures. And the advantages of measuring techniques used when the network is in use compared to the costs and the hindrance caused by inter-ruption in electricity supply. As a result in this work we can say that measuring when the network is in use is worthwhile in those parts of the network where interruption to the sup-ply of electricity causes unreasonable hindrance even in the shortest of interruptions.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Siirto, Osmo
Keywords
medium voltage network, partial discharge, KAH-value, proactive maintenance, keskijänniteverkko, osittaispurkaus, KAH-arvo, ennakoiva kunnossapito
Other note
Citation