Akustisten olosuhteiden kustannusvaikutukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-01-23
Department
Major/Subject
Acoustics and Audio Technology
Mcode
ELEC3030
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
fi
Pages
108 + 6
Series
Abstract
Rakennusten ääniolosuhteita eli ääneneristystä, huoneakustiikkaa ja meluntorjuntaa koskevat määräykset on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1, jonka uudistustyön on määrä valmistua vuoden 2017 aikana. Valmisteilla ole-van uudistuksen yhteydessä harkittavaksi on tullut kysymys siitä, tulisiko teknisinä mittalukuina annettuja määräyksiä laajentaa koskemaan asuinrakennusten lisäksi myös muita rakennus- ja tilatyyppejä. Uudistustyön taustatutkimukset ovat osoittaneet, että ääneneristävyyden mittalukujen määrittelyjä tulisi muuttaa nykyisiä tarkoituksenmukaisemmiksi. Harkittavat muutokset voisivat merkitä rakennuskustannusten nousua. Tarjolla ei kuitenkaan ole ollut tietoa siitä, miten rakennuksen tai tilan puutteellisten ääniolosuhteiden terveysongelmina tai menetettynä työaikana aiheuttamat kustannukset vertautuvat hyvien ääniolosuhteiden rakennuskustannuksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida tarkoituksenmukaisten ääniolosuhteiden tuottamia kustannussäästöjä käyttäjälle rakennuksen käytön aikana ja verrata niitä rakennuskustannuksiin. Käytön aikaisissa kustannustarkasteluissa otettiin huomioon työajan menetykseen ja terveysongelmiin liittyvät kustannukset. Toisena tavoitteena oli selvittää, syntyykö ehdotetuista mittalukujen muutoksista rakenteisiin vaikutuksia, jotka tuottaisivat merkittäviä rakennuskustannusnousuja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että merkittäviä muutoksia rakenteisiin ei ole odotettavissa ääneneristävyyden mittalukujen muutoksen johdosta. Puutteellisista ääniolosuhteista aiheutuvat työajan menetykset tai terveysongelmien hoito-kustannukset osoittautuivat merkittävästi suuremmiksi kuin hyvistä ääniolosuhteista seuraavat rakennuskustannukset. Esimerkiksi akustisesti tarkoituksenmukaisessa avotoimistossa työtehon alenemisesta aiheutuvat kustannukset ovat moninkertaisesti pienemmät verrattuna toimistoon, mikä täyttää ainoastaan vähimmäistason vaatimukset. Investointi työskentelyn kannalta parempiin ääniolosuhteisiin maksaa itsensä takaisin ensimmäisen vuoden aikana. Tarkasteltavassa avotoimistossa investointi voi tuottaa 1,2 miljoonan euron säästöt viiden vuoden aikana.

Regulation concerning acoustics in building are given in part C1 of Finnish National Building Code. Revision of this part concerning acoustics in buildings, i.e. sound insulation, room acoustics and noise control of HVAC systems will be finished during the year 2017. During the revision process, it has been considered whether the scope of the regulation should be broadened so that the acoustical requirements given as different acoustical indicators would concern other building room types in addition to apartment buildings. On the other hand, the research dealing with the revision has shown that the indicators defining sound insulation requirements should be more relevant than the present indicators. Broadening the scope of the regulation might be a cause for rising building costs. However, there has not been information dealing with the costs associated with negative health effects of inappropriate acoustics of spaces or buildings. In office rooms and open-plan offices, cost effects are also related to lost working efficiency caused by unfunctional acoustics. The object of this research was to study what kind of savings for users of different spaces are related to functional and appropriate acoustics. In cost studies, building costs as well as costs associated with lost working efficiency and health effects were taken into account. Another object was to study, whether the change in indicators defining sound insulation causes significant rise on building costs. The results of the study show that significant changes in structures would not be needed if the indicators for sound insulation were changed. Lost working efficiency and healing and treatment costs were shown to be clearly larger than building costs of spaces with functional and appropriate acoustics. In the case of an open office with functional acoustic conditions the costs due to loss of working efficiency are many times smaller than in an open office where acoustics fulfill only the minimum requirements. Investment to better acoustics will pay for their initial cost within the first year. After five years the investment may generate 1,2 million € savings in the studied case.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Kylliäinen, Mikko
Huhtala, Timo
Keywords
akustiikka, ääneneristys, ilmaääneneristys, askelääneneristys, melu, rakennuskustannukset
Other note
Citation