Liikearvon arvon alentumiset OMX-HEL-listatuissa yrityksissä tilikausina 2005-2010

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa kartoitetaan OMX-HEL –listattujen yritysten liikearvon tasemerkitystä ja ennen kaikkea liikearvon arvonalentumiskirjauksia sekä niihin johtaneita syitä tilikausina 2005-2010. Yhteisiä tekijöitä arvonalentumiskirjausten taustalta haetaan aiemmassa, lähinnä amerikkalaisessa tutkimuksessa löydettyjen havaintojen pohjalta. Aineisto koostuu 540 liikearvon tasehavainnosta tilikausina 2005–2010. Otokseen sisältyvien liikearvon arvonalentumiskirjausten määrä OMX-HEL -listalla on 108 kappaletta. Aineistoa tutkitaan kuvainnollisesti, liitetietoanalyysin avulla, sekä logistisella regressionanalyysilla. Liikearvon tasearvojen merkitys omana eränään on korostunut, ja liikearvosta tehtyjen arvonalentumiskirjausten sekä määrä että suuruus ovat kasvaneet aina tilikauteen 2010 saakka. Liikearvon tasearvoissa ja arvonalentumiskirjauksissa on tosin paljon hajontaa sekä absoluuttisesti että yritysten ja toimialojen välillä. Merkittävimpinä yhteisinä tekijöinä arvonalentumiskirjauksille voidaan pitää 2008-2009 finanssikriisin aiheuttamaa toimintaedellytysten muutosta sekä ylipäätään tilikauden negatiivista tulosta. Myös toimialalla on vaikutusta liikearvon arvon alentumisen todennäköisyyteen, mutta aiemmasta tutkimuksesta poiketen IFRS-muotoisen tilinpäätöksen implementoinnilla ei ole ollut vaikutusta OMX-HEL –listattujen yritysten tekemiin liikearvon arvonalentumiskirjauksiin.
Description
Keywords
liikearvo, liikearvon arvon alentuminen, IFRS 3, IAS 36, toimintaedellytysten muutos
Other note
Citation