Berliinin jako: Berliinin jakamisen vaikutukset kaupungin keskustan kehitykseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
37+5
Series
Abstract
Berliini kuuluu ainutlaatuisten jakautuneiden kaupunkien joukkoon. Berliinin muurin purkamisesta on 32 vuotta, mutta jakamisen vaikutukset esiintyvät edelleen kaupunkikuvassa. Kaupunki luo mahdollisuuden tutkia, miten jakaminen vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun jaon ja yhdistymisen aikana. Laajan ajanjakson tutkiminen esittää arkkitehtien ja suunnittelijoiden päätökset ja niiden vaikutukset. Berliinin keskusta-alue on useiden arkkitehtuurisuuntausten ja historiallisten päätösten kerrostuma. Keskusta-alue sisältää arkkitehtuuria barokista post-moderniin ja rikastuu jatkuvasti uudesta rakennustaiteesta. Tämän tutkimuksen tavoite on kerätä keskustan suunnitteluun vaikuttavat tekijät, jotka ovat peräisin kaupungin jaosta ja Berliinin muurista. Tutkimus kokoaa Berliinin keskusta-alueelle sijoittuneita kilpailu- ja suunnitteluehdotuksia 1900-luvun alusta nykypäivään saakka. Tarkastelu keskittyy keskusta-alueen aukioihin ja niihin vaikuttavaan ympäristöön. Berliinin historialliset aukiot ilmentävät voimakkaimmin eri ajanjaksojen suunnittelupäätöksiä. Tämän kandidaatin opinnäytteen tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus. Opinnäytteen kirjallisuus keskittyy Berliinin muurin vaikutuksiin arkkitehtuurin ja suunnittelun näkökulmasta, mutta sisältää kylmänsodan aikaiseen Berliinin historiaan perustuvaa kirjallisuutta. Tutkimus kokoaa tutkimusalueen suunnitelmat kronologisessa järjestyksessä. Tutkimuksessa osoittautui, että Berliinin arkkitehtuuri oli 1930-luvulta lähtien jakautunut modernismin ja uusklassismin välillä. Toisen maailmansodan jälkeen Berliini raunioitui ja jaon seurauksena kaupunki autioitui rajan läheisyydessä. Kaupungin jako kahden poliittisen ideologian välillä vahvisti tyylisuuntausten jakoa. Länsi-Berliinin kilpailut ehdottivat vanhasta kaupunkikuvasta poikkeavaa avointa jälleenrakentamista, kun Itä-Berliinin korjaus alkoi vanhan tiheän tieverkon mukaisesti. 28 vuotta muurin aiheuttama fyysinen jako muodosti kaksi poikkeavaa kaupunkirakennetta, joiden yhdistämisessä esiintyi suuria muutoksia. Berliinin muurinalueen rakentamisessa kaupunki hyödynsi 1980-luvun lopulla yleistynyttä kriittistä jälleenrakentamista. Yhdistymisen jälkeen Berliinin keskustan kilpailut olivat pääsääntöisesti Itä-Berliinissä tai muurin alueella. Rakentamisperiaatteiden tutkiminen pitkällä ajanjaksolla korosti Berliinin kaupungin päätösten vaihtelevuutta lähimenneisyydessä. Muurinalueen jälleenrakentaminen sai kritiikkiä sadan vuoden takaisen kaupunkirakenteen etsimisestä tyhjällä kaistaleella. Itä-Berliiniin kohdistunut voimakas jälleenrakentaminen nosti huomiota itäsaksalaisen arkkitehtuurin katoamisesta. Yhdistynyt Berliini pyrki unohtamaan kaupungin jaon, vaikka jaon aikaisista muutoksista voi oppia muiden jakautuneiden kaupunkien yhdistämisprosesseissa.

Berlin belongs to the rare group of divided cities. The fall of the Berlin Wall was 32 years ago but the effects of the division are still seen in the cityscape. Examining the city grants us the possibility of studying the effects of division on city planning during the division and after the German reunification. The examined period of history presents the choices made by architects and designers. Berlin Mitte consists of a variety of architectural styles from Baroque to postmodern and the layering of history is enriched by the new architecture. The goal of this research is to collect the factors that affected the design of the center area and are from the division of the city and the Berlin Wall. The research gathers competition proposals for the Berlin Mitte area from the beginning of the 20th century up to the current day. The review focuses on city squares and their surroundings located in the city center. The historical squares strongly reflect the planning decisions of different time periods. The research method used in this Bachelor's thesis is the literature review. The literature used focuses on the effects of the Berlin Wall on architecture and design but also consists of literature on the history of Berlin during the cold war. The research gathers the design proposals in chronological order. The research found that the architecture in Berlin was already divided before the second world war into modern movements and neoclassism. After the war, Berlin was in ruins and due to the division of the city, the border area of the city was abandoned. The division of the city into two politically different ideologies amplified the split between architecture. Competitions in West Berlin proposed reconstruction that differed from the old cityscape. The reconstruction of East Berlin began based on the old road network. The 28 years of physical division caused two anomalous urban structures that required major changes during the merging of the city. The rebuilding of the Berlin Wall strip was based on critical reconstruction that became popular during 1987. After the German reunification architecture competitions located in Berlin Mitte focused mostly on East Berlin and the wall strip. The examination of the building principles over a long period of time highlighted the variability of the decisions of the City of Berlin. The reconstruction of the wall strip was criticized for searching for an urban structure from a hundred years ago. The intense reconstruction of East Berlin drew attention to the disappearance of East German architecture. The united Berlin sought to forget the division of the city. Lessons can be learned from the decisions made during the reunification of Berlin and used in the processes of merging other divided cities.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
Berliini, jakautunut kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kriittinen jälleenrakentaminen, Berliinin muuri, modernismi, uusklassismi
Other note
Citation