Evaluation and development of sart-up support system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
In cooperation of organizations from the public and private sector, First Round Center -program was started in 2008 with an objective to create an innovation commercialization support network in Riihimäki. As part of the services, a business angel network, start-up company resourcing services and product development services for SMEs were developed. The objective of this master's thesis is to evaluate how well the program achieved its objectives and to give recommendations for future operation. Program evaluation theory is used as a framework in the evaluation. The literature review part examines previous research on the areas of entrepreneurial process, incubators, innovation and product development process as well as business angel investing. The empirical part includes shareholder interviews and surveys as well as a benchmarking study of other innovation commercialization organizations through interviewing and secondary research methods. The results of the study indicate that the program has partly achieved its objectives. For the program's and its actors' own goals to be achieved better, the participants should find more effective and clear roles in order to create more synergies out of the co-operation. Concrete suggestions for future operation are given to the network's organizations.

Vuonna 2008 käynnistettiin julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden yhteistyönä First Round Center -hanke, jonka tavoitteena oli synnyttää innovaatioideoiden kaupallistamista tukeva palveluverkosto Riihimäelle. Osana palveluverkostoa kehitettiin bisnesenkeliverkostoa, alkavien yritysten resursointipalvelua sekä tuotekehityspalveluja pk-yrityksille. Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä antaa kehitysehdotuksia jatkotoimintaan. Arvioinnin viitekehyksessä hyödynnetään ohjelmien arvioinnin teoriaa. Tutkimuksen kirjallisuusosiossa tehdään katsaus alkavien yritysten kehittämisprosessiin, yrityshautomoihin, innovaatio- ja tuotekehitysprosessiin, sekä bisnesenkelisijoittamiseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen. Empiirisessä osiossa haastatellaan hankkeen sidosryhmiä, tehdään kysely asiakkaille sekä tehdään case-haastatteluin ja sekundaarista tutkimustapaa hyödyntäen benchmark-tutkimusta muista samankaltaisista yrittäjyyden tukiorganisaatioista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hanke on osittain saavuttanut tavoitteitaan. Jotta hankkeen ja toimijoiden omia tavoitteita saavutettaisiin paremmin, verkostossa tulisi löytää selkeämpiä ja tehokkaampia rooleja yhteistyön ja synergioiden lisääntymiseksi. Tutkimuksen lopuksi annetaan konkreettisia suosituksia verkoston jatkotoiminnalle.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Herpiö, Mika
Keywords
business angel, arviointi, commercialization, bisnesenkeli, entrepreneurship, innovaatio, evaluation, kaupallistaminen, incubator, yrittäjyys, innovation, yrityshautomo
Citation