Online Sketch Recognition: Geometric Shapes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 89
Series
Abstract
Kynä- ja kosketuskäyttöliittymät vaativat toimiakseen tehokasta ja tarkkaa hahmontunnistusta. Tässä työssä esitellään reaaliaikaisen hahmontunnistuksen käsitteistöä, yleisiä menetelmiä ja aikaisempaa tutkimusta. Lyhyesti käsitellään eri tutkimusryhmien esittämiä hahmontunnistusjärjestelmiä. Lisäksi esitellään geometrisiin piirteisiin perustuva hahmontunnistusjärjestelmä. Työ antaa yksityiskohtaiset kuvaukset piirtoviivan esiprosessointi- ja piirteenirrotusalgoritmeista sekä hahmoluokittelumenetelmästä. Lisäksi kuvaillaan hahmontunnistusheuristiikka kahdelle yksinkertaiselle muodolle (nuoli ja tähti). Joukko koehenkilöitä käytti työssä toteutettua graa_sta käyttöliittymää, minkä tuloksena saatiin realistiset tulokset järjestelmän laskennallisesta suorituskyvystä ja tarkkuudesta: toteutettu järjestelmä on laskennallisesti nopea mutta tunnistustarkkuus monitulkintainen. Lopuksi pohditaan valitun lähestymistavan ongelmia ja rajoitteita.

Effective sketch recognition is the basis for pen and touch-based human-computer interfaces. In this thesis the concepts, common methods and earlier work in the research area of online symbol recognition are presented. A set of shape recognition approaches proposed in the past by various research teams are briefly introduced. An online shape recognizer using global geometric features is described. The preprocessing and feature extraction algorithms as well as the shape classification method are described in detail. Recognition heuristics for two simple shapes (arrow and star) are suggested. A graphical user interface was implemented and a group of subjects employed to obtain realistic results of the computational performance and recognition accuracy of the system: the implemented system performs fast but the results on the recognition accuracy were ambiguous. Finally, the problems and restrictions of the approach are discussed.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Talja, Ari
Keywords
reaaliaikainen hahmontunnistus, laskennallinen geometria, piirtoviivan esiprosessointi, käyttöliittymä, online sketch recognition, computational geometry, stroke curve preprocessing, pen-based user interface
Other note
Citation