Seikkaileva ote – serendipiteetin ja intuition hyödyntäminen kuvantekemisessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteen ja median kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
36 + 25
Series
Abstract
Käytämme intuitiota päätöksenteossa päivittäin. Usein emme huomaa sitä, puhumattakaan siitä, että osaisimme luoda sen hyödyntämiselle otollisia tilanteita tietoisesti. Käyttämättömänä intuitio voi surkastua, mikä tarkoittaa, että osa kapasiteetistamme jää hyödyntämättä. Tämä tutkielma kannustaa kuvantekijää pohtimaan omaa luovaa prosessiaan tuomalla seikkailevaksi otteeksi nimetyn kuvantekemisen tavan lähempään tarkasteluun. Se pyrkii auttamaan lukijaa tunnistamaan sekä halutessaan hyödyntämään ja kehittämään intuitiotaan ja serendipiteettiä eli onnekkaita sattumia. Tämä opinnäytetyö etsii vastausta kysymykseen, mitä ovat ne keskeiset piirteet, joita seikkaileva ote kuvantekemisen lähtökohtana pitää sisällään. Produktio-osa on seikkailevan otteen oppaan konsepti. Se koostuu teemoitetuista johdantoteksteistä ja niihin liittyvistä kuvituksista sekä konkreettisista vinkeistä ja harjoituksista. Kuvituksia tehdessä on hyödynnetty seikkailevaa otetta. Konsepti on siis samalla paitsi opas myös käytännön esimerkki seikkailevan otteen menetelmästä. Tutkimusaineisto koostuu kirjallisista lähteistä yhdistettyinä henkilökohtaisten luomisprosessien tuottamaan tietoon. Konseptin taittotyö on rajattu tutkielman ulkopuolelle, jotta opinnäyte pysyisi laajuudeltaan tarkoituksenmukaisena. Opinnäytteessä havaittiin, että koska intuitio ja serendipiteetti ilmenevät jokaisella hieman eri tavoin on niitä koskien mahdotonta kehittää yhtä tiettyä metodia. Kuitenkin molemmat ovat prosesseja, joiden eri vaiheisiin voi vaikuttaa. Olennaisinta on omaksua sellainen asenne ja virittäytyä tietoisesti sellaiseen olotilaan, joissa on alttiimpi sekä serendipisille löydöille, että intui-tiiviselle tiedolle. Seikkailevan otteen määritelmäksi kiteytyikin avoin ja utelias asenne, jossa lähestytään kuvantekemistä kokeilemalla ja päättämättä lopputulosta ennalta. Työssä löydettiin neljä piirrettä, jotka yhdistävät seikkailua, serendipiteettiä ja intuitiota ja jotka muodostavat seikkailevan otteen ytimen. Ne ovat prosessin merkityksellisyys, rohkea, avoin ja utelias asenne, tasapainoilu irti päästämisen ja kontrollin välillä sekä yhteydessä oleminen omaan sisimpään ja ympäristöön. Tutkielma osoitti, että vaikka seikkailevassa otteessa ei ole kyse täysin mielivaltaisesta sattuman armoille heittäytymisestä, vaatii se kuitenkin epämääräisyyden ja epäonnistumisen sietokykyä. Ratkaisuja ei pakoteta, niille annetaan tilaa tapahtua. Tämä tarkoittaa tietoista rationaalisen mielen ehdotusten vaimentamista. Kuvan käyttötarkoitus määrittelee kuitenkin usein joitain reunaehtoja, jotka on pakko ottaa huomioon. Siksi tekeminen on tasapainoilua intuitiivisen ja rationaalisen sekä irti päästämisen ja kontrollin välillä. Parhaimmillaan tuossa risteyskohdassa syntyy merkityksellinen läsnäolon hetki ja syvä yhteys omaan sisimpään, moniin eri tietämisen tapoihin ja käsiteltävään materiaaliin. Seikkaileva ote voi tuottaa kuvia, jotka kiteyttävät hankalasti sanallistettavia ilmiöitä. Laadukkaan, yhtenäisen lopputuloksen takaamiseksi se edellyttää tekijältään kuitenkin kykyä hylätä ja tuhota tuotoksiaan. Tähän on muistettava varata aikaa. Opinnäytetyössä havaittiin myös, että yhteisöllä on merkittävä vaikutus siihen, tunnistaako kuvantekijä intuitiotaan tai serendipiteettiä, arvostaako niitä tai osaako ja pystyykö hyödyntämään ja kehittämään niitä. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon myös Aalto-yliopiston opintokokonaisuuksia suunniteltaessa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuuksia kehittää luovia prosessejaan monipuolisesti.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Lotvonen, Heikki
Keywords
seikkailu, serendipiteetti, sattuma, intuitio, älykäs intuitio, luova prosessi, luovuus, kuvantekeminen
Other note
Citation