Development of LED-based decorative elements

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 76
Series
Abstract
The rapid development of LED technology has brought new innovative lighting solutions to the market and has also created new customer needs in recent years. The commissioning company of this Master's thesis wanted to explore the new possibilities of LEDs and to react to these new customer needs. One of the most important new customer needs was identified to be LED-based decorative elements. The main goal of this thesis was to research which make-or-buy option would be the best alternative for the implementation of these LED-based decorative elements. In order to reach this goal, a development project was launched. The most essential methods used in the development process were supplier prototype comparison and make-or-buy analysis. In supplier prototype comparison, the LED lighting panel prototypes of the suppliers were analysed and scored. Those suppliers whose prototypes reached at least the minimum score limit were selected to the make-or-buy analysis. In this analysis, three make-or-buy alternatives were analysed: "Buy", "Buy-and-make" and "Make". Different options were evaluated by concentrating on three aspects: company's competence development, opportunities and risks. The evaluation of the supplier prototypes showed that only one supplier was capable of manufacturing a prototype which fulfilled the minimum requirements. Thus, this supplier was selected to the make-or-buy analysis. This analysis showed that the best alternative for the implementation of the LED-based decorative elements was "Buy-and-make" case. Therefore, it was recommended that the company should both develop further collaboration with the identified supplier and continue developing the LED panel concept.

LED teknologian nopea kehittyminen viime vuosina on tuonut mukaan uusia innovatiivisia valaistusratkaisuja ja se on myös luonut uusia asiakastarpeita. Diplomityön toimeksiantaja yritys halusi tutkia ledien tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja reagoida näihin uusin asiakastarpeisiin. Yhdeksi tärkeimmistä uusista esille tulleista asiakastarpeista ovat nousseet LED -pohjaiset sisustuselementit. Tämän työn päätavoitteena oli tutkia, mikä ostaa-vai-valmistaa menettely olisi paras vaihtoehto näiden LED -pohjaisten sisustuselementtien toteuttamiselle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi aloitettiin kehitysprojekti. Tärkeimmät kehitysprojektissa käytetyt menetelmät olivat toimittajien prototyyppien vertailu ja ostaa-vai-valmistaa analyysi. Prototyyppien vertailussa toimittajien LED valopaneeliprototyypit analysoitiin ja pisteytettiin. Ne toimittajat, joiden prototyypit saavuttivat vähintään minimipistemäärärajan, valittiin mukaan ostaa-vai-valmistaa analyysiin. Tässä analyysissa tutkittiin kolmea ostaa-vai-valmistaa tapausta: "Ostaa" , "Ostaa-ja-valmistaa" ja "Valmistaa". Eri vaihtoehtoja arvioitiin keskittymällä kolmeen näkökulmaan: yrityksen osaamisen kehittyminen, mahdollisuudet ja riskit. Toimittajien prototyyppien arviointi osoitti, että vain yksi toimittajista oli kykenevä valmistamaan prototyypin, joka täytti minimivaatimukset. Näin ollen tämä toimittaja valittiin ostaa-vai-valmistaa analyysiin. Analyysi osoitti, että paras vaihtoehto LED -pohjaisten sisustuselementtien toteuttamiselle olisi "Ostaa-ja-valmistaa" tapaus. Näiden tulosten pohjalta suositeltiin, että yrityksen tulisi kehittää yhteistyötä löydetyn toimittajan kanssa ja jatkaa LED -paneelikonseptin kehittämistä.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Orava, Mikko
Keywords
LED technology, LED-teknologia, lighting panel, valopaneeli, make-or-buy, ostaa, valmistaa
Other note
Citation