Organisaatiokulttuurin mittaaminen: kyselytyökalun testaus ja luotettavuuden arviointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-08-24
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU3003
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia (TS2005)
Language
fi
Pages
100+30
Series
Abstract
Organisaatiokulttuuri on sosiaalis-kognitiivinen rakenne, joka muovaa organisaation jäsenten käyttäytymistä, muovautuu organisaation jäsenten käyttäytymisen vaikutuksesta ja manifestoituu kokoelmana kulttuurisia ilmentymiä. Organisaatiokulttuurin muuttamiseen tähtäävät hankkeet epäonnistuvat usein. Tässä diplomityössä testattiin ja arvioitiin organisaatiokulttuurin mittaamiseen kehitetyn kyselytyökalun toimivuutta ja luotettavuutta. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, mitä organisaatiokulttuuri on ja miten sitä mitataan, tutkia kyselytyökalun toimintaa ja luotettavuutta sekä tuottaa ehdotuksia kyselyn jatkokehitystä varten. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ymmärrystä organisaatiokulttuurista ja auttaa siten niin johtajia kuin organisaatioiden jäseniäkin toimimaan vaikuttavammin organisaatioissaan. Organisaatiokulttuurin määrittelyyn, muuttamiseen ja mittaamiseen perehdyttiin laajan kirjallisuuskatsauksen avulla. Kyselyä testattiin kahdessa organisaatiossa ja sen toimivuutta ja luotettavuutta tutkittiin kognitiivisten haastattelujen, kysymysten arviointiluokituksen sekä tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimuksen perusteella esitettiin kehitysehdotuksia muun muassa kyselyn kuormittavuuteen ja kysymysten parempaan ymmärrettävyyteen liittyen sekä suositeltiin laadullisten menetelmien käyttöä kyselyn rinnalla.

Organizational culture is a social-cognitive structure which shapes the behavior of the members of an organization and is also changed by the members’ behavior. Organizational culture manifests itself as a collection of cultural expressions. Initiatives to change organizational culture often fail. This thesis tested and assessed the operation and reliability of a survey tool developed for measuring organizational culture. The goal of the thesis was to explain the concept of organizational culture and how it can be measured, to study the functionality, validity and reliability of the survey tool and to produce suggestions for its further development. Moreover, the goal was to improve understanding of organizational culture, thus helping both leaders and members to act more effectively within their organizations. Definition, change and measurement of organizational culture were studied through an extensive literary research. The survey was tested in two organizations and the operation and reliability of the survey tool was studied through cognitive interviewing, assessment rating tool and statistical methods. Conclusions of the study suggested developing the survey tool e.g. to reduce the burden experienced by the respondents and to improve the clarity of survey questions. Use of qualitative methods together with the survey was also recommended.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Granroth, Lasse
Keywords
organisaatiokulttuuri, kyselytestaus, validiteetti, reliabiliteetti
Other note
Citation