Helsinki-Vantaan matkatavaralogistiikan tehostaminen kohdentamisjärjestelmän avulla - uudet toimintamallit ja hyötynäkökulmat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
128+11
Series
Abstract
Matkatavaran huolinta lentoasemalla kuuluu olennaisena osana kaupalliseen lentoliikenteeseen. Matkatavaran myöhästyminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia etenkin lentoyhtiöille, sekä vaikuttaa negatiivisesti asiakkaan matkustuskokemukseen. Lentoliiketoiminnan kustannus- ja aikatauluherkkyyden ollessa erittäin korkea, tule lentoyhtiöiden aktiivisesti pyrkiä varmistamaan toiminnan tehokkuus kaikilla osa-alueilla. Matkatavaran tehokas käsittely lentoasemalla on riippuvaista useista prosesseista ja prosessipoluista, joilla pyritään mahdollistamaan matkatavaran oikea-aikainen käsittely lennolle. Pohjimmiltaan matkatavaralogistiikan tehokkuus riippuu käsittelyprosessien tehokkuuden ohella informaatiovälityksen tehokkuudesta eri prosessien ja toimijoiden välillä. Matkatavaran kohdentamisjärjestelmä (”BRS”) on lähtökohtaisesti sähköinen informaatiojärjestelmä, jonka päätehtävä on varmistaa lento- ja huolintayhtiöt siitä, että matkatavara kuljetetaan ruumassa turvallisesti ja kansainvälisesti harminisoidun ilmailulainsäädännön mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä varmistaa automaattisesti, että kuormattava matkatavara on turvatarkastettu ja että laukun lähtöselvittänyt matkustaja matkustaa samalla lennolla matkatavaran kanssa. Vaikka BRS-järjestelmät on perinteisesti tarkoitettu lähtevän matkatavaran hallintaan, tarjoavat nykyaikaiset järjestelmät kohdentamisen ohella kuitenkin huomattavasti edistyneempiä ominaisuuksia ja toimintoja matkatavaralogistiikkaketjun hallintaan. BRS-järjestelmä yhdistelee tietoa lentoaseman eri tietojärjestelmistä ja käsittelyprosesseista, minkä perusteella järjestelmää on mahdollista hyödyntää matkatavaralogistiikan kokonaisvaltaiseen seurantaan, sekä osaprosessien tehokkuuden tarkkailuun. Järjestelmä on myös käyttörajapintansa ansiosta joustavasti laajennettavissa kaikkiin käsityönä suoritettaviin matkatavarahuolintaprosesseihin. Tämän diplomityön päätavoite oli muodostaa operatiivinen viitekehys kohdentamisjärjestelmän käyttöönotolle ja integraatiolle Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisten toimintamallien kehittämistä, jotka mahdollistaisivat järjestelmän ominaisuuksien mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen kaikkien sidosryhmien osalta. Lähtökohta suunnittelulle oli, että toimintamallit mahdollistaisivat BRS-järjestelmän hyödyntämisen kaikissa prosessipoluissa siten, että matkatavaran käsittelyn seuranta olisi jatkossa keskitettyä ja täysin läpinäkyvää eri toimijoiden kesken. Keskeinen tavoite ole näin ollen parantaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä, paremman tilannetietoisuuden ja operatiivisen päätöksentekokyvyn tueksi. Käytännön työ perustui lähtötilanteessa vallitsevien ongelmakohtien ja parannusmahdollisuuksien tutkimiseen, sidosryhmien vaatimusten ja toivomusten selvittämiseen, järjestelmän teknisten ominaisuuksien määrittelyyn ja lopulta järjestelmän ominaisuuksia mahdollisimman tehokkaasti hyödyntävien, parhaiden toimintamallien kehittämiseen iteratiivisesti sidosryhmien kanssa. Toimintamallien keskeinen päämäärä oli, että ne tuottaisivat jatkossa lisäarvoa kaikille hankeen sidosryhmille, sekä viimekädessä lentomatkustajalle. Lisäksi, tärkeäksi osaksi työtä muodostui BRS-järjestelmän informaatiovirtoja hyödyntävän, matkatavaralogistiikan Kriittisten Polkujen tehokkuutta kuvaavan mittariston viitekehityksen määrittely jatkokehitystä varten. Helsinki-Vantaan lentoasema on Finavia Oyj:n omistama ja hallinnoima lentoasema, joka kuuluu Finavian lentoasemaverkostoon Suomessa. Helsinki-Vantaan kautta matkusti vuonna 2013 15 miljoonaa matkustajaa, mikä tekee Helsinki-Vantaasta Suomen liikennöidyimmän lentoaseman. Finavia päätehtävä on lentoasemaverkoston hallinnoinnin myötä tarjota tehokas toimintaympäristö lentoliikenteelle. Helsinki-Vantaan maantieteellinen sijainti mahdollistaa aikatehokkaat yhteydet Euroopasta Aasiaan.

Airport baggage operations form an integral part of commercial air transportation. Efficient and timely baggage handling relies on the processes and workflows of different actors and organizations within the airport cluster, ground handling operations being vital. Efficient baggage logistics in the airport environment is fundamentally built on fast and accurate information exchange as well as efficient baggage processing throughout the logistics chain. Baggage reconciliation is per definition the act of ensuring that airline luggage is permissible for hold transportation, with all security precautions in place. Luggage transportation is regulated by internationally harmonized aviation laws, which require that luggage is never transported without its corresponding owner, unless sent as a “reflighted” bag. A Baggage Reconciliation System is traditionally considered as an electronic system, which effectively ensures that every departing bag has successfully been screened as well as is accompanied by a boarded passenger at the time of loading. Modern BRS-systems, however, offer significantly more advanced bag management functionalities, which, in addition to normal reconciliation, also incorporate bag tracking and process performance monitoring. The main topic of this Master’s Thesis was to develop a framework for implementation and deployment of a Baggage Reconciliation System at Helsinki-Vantaa airport. The goal was to create operating models which are both streamlined and efficient while utilizing the systems functionalities and features to their broadest extent. The overall goal set for system implementation was to improve transparency of logistical processes as well as facilitate centralized information exchange and end-to-end bag and process monitoring. The practical work related to this thesis included assessment of prevailing conditions and problem factors, definition of stakeholder demands and requirements, evaluation of system capabilities and features and ultimately formulation of best practices for system utilization in terms of overall value for all stakeholders. In addition to delivering optimal operating models, this thesis also focused on building a framework for developing Key Performance Indicators for logistics performance, based on BRS-system data exchange. Helsinki-Vantaa International Airport is the largest airport in Finland with a passenger volume of 15 million passengers in 2013. Helsinki-Vantaa is owned and managed Finavia Oyj, whose main responsibility is to deliver an efficient working environment for commercial civil aviation in Finland.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Lappalainen, Marko
Keywords
matkatavaralogistiikka, lentoasemainfrastruktuuri, lentoliikenne, matkatavaran kohdentaminen, kriittisten polkujen suorituskyky, Finavia
Other note
Citation